V krátkosti

Predaj tepelných čerpadiel na Slovensku zažil medziročný pokles takmer o 11 %. Najvýraznejší úbytok bol zaznamenaný pri zariadeniach s technológiou vzduch-voda, ktoré sú najčastejšie inštalované v rodinných domoch. Faktorom, ktorý prispieva k stagnácii dopytu, je meškajúce pokračovanie Zelenej domácnostiam.

Ponuky na prenosové kapacity na slovensko-ukrajinskom profile formou denných explicitných aukcií bude možné podávať na obchodný deň 6. marca 2024. Informovala o tom spoločnosť SEPS.

MH SR chce zabrániť vytváraniu účelových (miestnych) distribučných sústav. Vlastníctvo transformátora alebo časti elektrickej stanice sa už nebude považovať za vlastníctvo (miestnej) distribučnej sústavy. Rezort úpravu navrhol v rámci novelizácie zákona o energetike, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Snaha vlády o adresnejšiu pomoc s energiami v roku 2025 môže naraziť na nedostatok dát. Na úrovni štátu neexistuje systematický zber údajov, ktorý by pomohol riešiť túto problematiku korektnejšie, hovorí Ivan Weiss, riaditeľ divízie stratégia a rozvoj podnikania firmy Stredoslovenská energetika (SSE). V prvej epizóde podcastu platformy ENERGOKLUB sme sa zástupcu tradičného dodávateľa pýtali aj na nástup novej energetiky, obchodnícke témy alebo názor spoločnosti SSE na očakávané legislatívne zmeny.

Od 1. marca 2024 bude možné podať žiadosti v súvislosti s pripojením, či zmenami na odbernom mieste už iba elektronicky, upozorňuje spoločnosť Východoslovenská distribučná

Prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu má opätovne podliehať cenovej regulácii. Prvýkrát sa vykoná na rok 2025. MH SR to navrhuje v legislatívnej novele, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Viac

Zákonná definícia TPS sa zmení. V rámci novely zákona o regulácii chce rezort hospodárstva vypustiť časť týkajúcu sa výroby elektriny z domáceho uhlia či korekcie nákladov. Nová definícia má platiť od júla 2024. Viac

V Bratislave sa konalo fórum o jadrovom palive pre reaktory typu VVER 440 a VVER 1000, kde prevádzkovatelia elektrární diskutovali o postupe pri implementácii paliva od Westinghouse. Jediným dodávateľom certifikovaného paliva pre Slovenské elektrárne (SE) je dnes ruský TVEL. Vlani v auguste podpísali SE diverzifikačnú zmluvu s Westinghouse, ktorá predpokladá prvé dodávky paliva v horizonte jedného roka od schválenia použitia paliva.

Česká vláda podľa denníka E15 uvažuje o rozdelení Skupiny ČEZ na štátnu a súkromnú časť. Plne štátny podnik, ktorý by mohol vzniknúť finančnou kompenzáciou súkromných investorov, by spravoval existujúce atómové elektrárne a súčasne by bol zodpovedný za plánovanú výstavbu nových jadrových blokov v Dukovanoch a v Temelíne.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná rozširuje svoju optickú sieť o nové lokality.

Vláda vymenovala do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu ÚRSO Lindu Vaškovičovú. Viac

Zraniteľní odberatelia elektriny a plynu môžu oznámiť záujem o zmenu dodávateľa alebo o neregulované ceny pre rok 2025 do konca marca.

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky k výzve z Plánu obnovy zameranej na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy. Výzva je otvorená do 28. marca 2024. Viac o predmetnej výzve sa dočítate v tomto článku.

Európska komisia schválila tretí projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu infraštruktúry vodíka. Projekt Hy2Infra, ktorého súčasťou je aj SR, zahŕňa investície elektroklyzérov na výrobu zeleného vodíka, úpravu potrubí na tranzit a distribúciu vodíka alebo vývoj veľkokapacitných zásobníkov vodíka. Viac

Energetický regulačný úrad ÚRSO namiesto obchodnej inšpekcie (SOI) by mal byť hlavným dozorným orgánom pre plnenie povinností podľa všetkých kľúčových zákonov v oblasti energetiky. Aké ďalšie zmeny v kompetenciách ÚRSO sú na stole?

Zdroj: SFÉRA, a.s.

STU v Bratislave bude spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome vo vzdelávacích aktivitách v oblasti jadrovej energetiky.

ÚRSO upozorňuje regulované subjekty, že od marca 2024 prechádza na elektronický spôsob podávania žiadostí a využívania tlačív.

Plzeňský Prazdroj a spoločnosť Enery podpísali tzv. zmluvu o nákupe virtuálnej energie (Virtual Power Purchase Agreement), na základe ktorej bude pivovar Šariš od roku 2025 po dobu 10 rokov odoberať elektrinu z OZE. Konkrétne z plánovanej fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom 6,3 MW v obci Iliašovce. Uhlíkovú neutralitu vo výrobe chce Plzeňský Prazdroj do roku 2030.

Spoločnosť SPP - distribúcia očakáva pripojenie 5 biometánových staníc, ktoré splnili technické podmienky. Atraktivitu pre investorov zvyšuje aj register obnoviteľných plynov, ktorý umožňuje obchodovanie so zárukami pôvodu pre biometán v rámci Európy. Dopyt po zárukách stimulujú najmä firmy zo sektoru dopravy, ktoré potrebujú splniť povinné podiely biozložky v plynných palivách.

Projektu Phoenix, vďaka ktorému získali Slovenské elektrárne spolu s partnermi grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (SMR), sa rozbieha. Skupina amerických expertov začala s úvodnými terénnymi obhliadkami lokalít jednotlivých závodov vrátane jadrových a tepelných elektrární v portfóliu firmy. V ďalšej fáze sa budú posudzovať najvhodnejšie technológie SMR pre každú vybranú lokalitu.

Osem spoločností združených v Slovensko-nemeckej obchodnej komore (AHK Slowakei) vypracovalo publikáciu "Dekarbonizačný toolbox" slúžiacu ako návod na dosiahnutie uhlíkovej neutrality pre malé a stredné firmy.

Spoločnosť SEPS otvorila verejnú konzultáciu k zmene svojho prevádzkového poriadku. Zmeny sa primárne týkajú pravidiel pre prideľovanie cezhraničných kapacít na slovensko-ukrajinskom profile, ale aj zavedenia vnútrodenných implicitných aukcií od 13. júna 2024.

Spoločnosti Eustream a FGSZ oznámili zvýšenie pevnej prepravnej kapacity plynu v smere z Maďarska na Slovensko. Rozšírenie kapacity o 50 % bude dostupné v ročnej aukcii tranzitných kapacít od 1. júla 2024 s platnosťou na 15 rokov. Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné investície.

Asociácia SAPI vyzýva MH SR, aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v NECP. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie do roku 2030 vo výške 23 % označila za málo ambiciózny. Viac

Protimonopolný úrad (PMÚ) vykonal minulý týždeň neohlásené inšpekcie u podnikateľov zo sektoru fotovoltiky. Dôvodom boli podozrenia, že subjekty sa dohodli pri predkladaní ponúk vo verejnej súťaži na dodávku priemyselnej fotovoltiky pre vlastnú spotrebu. Bližšie informácie PMÚ nezverejnil.

Slovenské elektrárne plánujú ďalšiu aukciu záruk pôvodu elektriny z hydroelektrární, ktorá prebehne 20. februára 2024. V ponuke bude celkovo 241,9 GWh elektriny. Najväčší výrobca elektriny v SR, ktorý v roku 2022 vystúpili z režimu podpory doplatkom pre vodné zdroje vo svojom portfóliu, vlani realizoval pilotnú vlastnú aukciu záruk pôvodu elektriny. Dôvodom sme sa podrobne venovali v tomto texte.

Prvý obchodný deň pre prideľovanie prenosových kapacít na slovensko-ukrajinskom profile bude 6. marca 2024. Alokačné pravidlá pre denné aukcie vstúpia do platnosti 4. 3. 2024. Spoločná alokačná kancelária (JAO) zverejnila užívateľskú príručku pre scheduling na hranici medzi SEPS a Ukrenergo.

MH SR opäť reviduje Akčný plán rozvoja elektromobility. Reaguje na úlohu od premiéra R. Fica po rokovaní so zástupcami automobilového priemyslu, ktoré sa konalo v januári. Návrh revízie je možné pripomienkovať do 15. 2. 2024. Viac

Zjednodušenie a skrátenie procesov posudzovania environmentálnych vplyvov by mali pozitívne ovplyvniť aj projekty obnoviteľných zdrojov energie. Osobitnú pozornosť si vyslúžila výroba vodíka elektrolýzou vody. Aké ďalšie úpravy sú na stole? Zhrnuli sme nové limity v energetike.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková podpísala dnes (9. februára 2024) v Tokiu memorandum o porozumení s japonskou spoločnosťou Sekisui Chemical, ktorá vyvíja fotovoltické flexibilné panely. Signatári memoranda podľa nej preskúmajú možnosti umiestnenia výroby panelov na Slovensku.

Zástupcovia šiestich združení a organizácií pôsobiacich v sektoroch automobilového priemyslu a dopravy vyzývajú Vládu SR, aby podporila rozvoj elektromobility využitím financií z Plánu obnovy a odolnosti. Dotačné prorgamy by sa mali týkať podpory nákupu elektrických vozidiel a výstavby nabíjacej infraštruktúry.

Aký vývoj na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom sa očakáva v roku 2024? Je dlhodobý hedžing komodity vhodné riešene pre nákupnú stratégiu firemných zákazníkov? Ako sa rozbieha trh so zárukami pôvodu obnoviteľných plynov v SR? O týchto témach budeme vo štvrtok debatovať s expertmi na podujatí platformy ENERGOKLUB

14. aukcii záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorú minulý týždeň (1. februára 2024) zorganizovala firma OKTE, sa zobchodovalo 62,82 GWh elektriny, čo predstavuje len takmer 32 % z celkového ponúkaného množstva (199,23 GWh). V ponuke boli záruky zo solárnych (158,229 GWh) a vodných zdrojov (41 GWh), ktoré je možné uplatniť v intervale 6 až 9 mesiacov. Aukcie sa zúčastnili 4 subjekty. Priemerná zobchodovaná cena dosiahla 2,89 EUR/MWh. V 13. aukcii vlani v novembri sa vysúťažilo celé ponúkané množstvo 261,844 GWh.

ÚRSO pripravuje novelizáciu vyhlášok o vnútornom trhu s elektrinou a zemným plynom. Zámerom úradu je od 1. júla 2024 integrovať do dvoch „veľkých“ vyhlášok všetky súvisiace predpisy v elektroenergetikeplynárenstve. V prvej fáze sa zasielaním podnetov môžu zapojiť aj verejnosť.

Spoločnosť OKTE spustila verejnú konzultáciu k pripravovanej zmene svojho prevádzkového poriadku. Zmena súvisí s novelou vyhlášky ÚRSO (207/2023) platnou od 1. januára 2024, primárne sa jedná o úpravu zodpovednosti za odchýlku a zmenu bilančnej skupiny. Účastníci trhu môžu zaslať pripomienky do 19. februára 2024.

SAPI vlani vydala kódex inštalatéra fotovoltických systémov. Dodržiavanie štandardov stanovených v kódexe má prispieť k správnej inštalácii a servisu fotovoltických zariadení. Dohodu o dodržiavaní kódexu doteraz podpísalo 5 spoločností, ktoré sú v zozname odporúčaných realizátorov.

Český regulačný úrad ERÚ uložil historicky najvyššiu pokutu vo výške takmer 191 tisíc eur za nekalé obchodné praktiky spoločnosti Armex Energy. Tamojší dodávateľ sa okrem iného previnil tým, že svojvoľne prevádzal svojich odberateľov z fixovaných cien na spotový trh. Viac

Západoslovenská distribučná rozšírila nonstop poradenstvo pre odberateľov elektriny. Od februára ich dokáže webová aplikácia informovať aj o stave vybavovania podanej žiadosti o pripojenie odberného miesta.

Portál eFocus organizuje dňa 14. marca 2024 konferenciu Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny. Podujatie sa uskutoční hybridnou formou. ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Spoločná alokačná kancelária (JAO) bude v dňoch 1. februára a 5. februára 2024 testovať novú denné aukcie na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou. Spustenie spoločného prideľovania prenosových kapacít na slovensko-ukrajinskom profile formou denných explicitných aukcií sa očakáva v prvom kvartáli 2024.

V minulom roku vyrobili Slovenské elektrárne v jadrových zdrojoch rekordných 18 344 GWh elektriny. K tomuto výsledku významne prispelo spustenie tretieho bloku v Mochovciach. Vďaka počasiu sa darilo aj hydroelektrárňam. Viac

Štát prostredníctvom Slovak Investment Holding vložil investíciu 12 milión eur do spoločnosti InoBat, ktorá sa venuje výskumu, vývoju a výrobe batérií do elektromobilov. Viac

Vďaka modernizácii tepelného hospodárstva v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela v Pezinku sa ročne spotrebuje o 3500 MWh zemného plynu menej. Projekt realizovala spoločnosť ESCO Slovensko. Viac

V prípave na druhú fázu projektu Zelená domácnostiam zverejnila agentúra SIEA aktualizované podmienky podpory. Domácnosti si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023, o poukážky bude možné žiadať po spustení IT systému v prvom kvartáli 2024. Viac

1 2 3 4 5