Pravidlá používania

Pravidlá používania portálu energoklub.sk


Nezabudnite si, prosím, prečítať aj súvisiace dokumenty: Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov.

 1. Cieľom Pravidiel používania je určiť pravidlá vydávania portálu, ktorý sa prevádzkuje na doméne energoklub.sk.
 2. Portál vydáva spoločnosť SFÉRA, a.s., (ďalej vydavateľ) so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 757 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1979/B.
 3. Podmienkou využívania služieb portálu energoklub.sk je bezvýhradný súhlas používateľa s týmito Pravidlami. V prípade, ak používateľ s Pravidlami nesúhlasí, nie je oprávnený tieto služby využívať.
 4. Spoločnosť SFÉRA, a.s., poskytuje služby na portáli energoklub.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t. j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Vydavateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Vydavateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na energoklub.sk.
 5. Vydavateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať, s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a Pravidlá používania.
 6. Služby poskytované vydavateľom zahŕňajú poskytnutie prístupu k obsahu v exkluzívnych častiach systému spoločnosti SFÉRA, a.s., a to po zaplatení poplatku v súlade s Obchodnými podmienkami.
 7. Portál a jeho obsah, vizualizácia, dizajn, ochranná známka, všetky zobrazenia ako aj všetky databázy tvoriace jeho náplň, sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.
 8. Obsah portálu energoklub.sk je chránený Autorským zákonom 185/2015 Z. z. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa zakázané. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez povolenia SFÉRA, a.s., je zakázané. V prípade povoleného šírenia obsahu tohto portálu, vždy musí byť stránka energoklub.sk uvedená ako zdroj vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 9. Za obsah materiálov označených ako PR článok alebo reklamný baner nesie zodpovednosť zadávateľ a nevyjadrujú názor vydavateľa tohto portálu.
 10. Súčasťou portfólia sú účty na sociálnych sieťach (LinkedIn), ktoré vydavateľ spravuje a ponúka ich používateľom portálu ako doplnok k obsahu. Vydavateľ si vyhradzuje právo určiť špecifické pravidlá používania účtov na sociálnych sieťach, a to ako doplnenie pravidiel používania stanovených prevádzkovateľmi predmetných sociálnych sietí.
 11. Podmienkou pre využívanie doplnkových služieb, najmä zasielanie newslettera, je registrácia e-mailu a súhlas s dodržiavaním týchto Pravidiel používania.
 12. Vydavateľ portálu energoklub.sk si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá používania ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ o zmene Pravidiel používania informuje najmä zverejnením aktuálneho znenia Pravidiel používania na portáli.
 13. Vydavateľ je oprávnený postihovať porušenie týchto Pravidiel používania v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie ako i v zmysle ustanovení, na ktorých sa zmluvne dohodol s dotknutými tretími stranami.
 14. Porušovanie Pravidiel používania môže mať za následok obmedzenia pri poskytovaní služieb portálu a/alebo vydavateľa voči tretím stranám, ktoré Pravidlá používania opakovane porušujú. Týmto nezaniká prípadná občiansko-právna a/alebo trestno-právna zodpovednosť konkrétneho porušovateľa Pravidiel používania voči tretím stranám, ktoré poškodil.
 15. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na portáli.