V krátkosti

Kvôli nízkemu dopytu po elektrine a zvýšenej výrobe z OZE sa zdvojnásobil počet hodín s negatívnou hodnotou na krátkodobých trhoch v EÚ. Podľa správy EK sa v roku 2020 na 11 denných trhoch s elektrinou vyskytlo takmer 1600 hodín so zápornými hodnotami. Najviac ich bolo v Írsku (382 hodín), v Nemecku (298 hodín) a v Dánsku (192 hodín). Na dennom trhu OKTE, ktorý nie je súčasťou reportu, bolo vlani 119 záporných obchodných hodín.

Zdroj: Európska komisia

Regionálne vlaky poháňané vodíkovými palivovými článkami na Slovensku by mohli byť realitou už v roku 2025. Železničná spoločnosť Slovensko počíta s umiestnením vlakových súprav aj na trase medzi Novými Zámkami a Prievidzou. Spoločnosť sa s projektom so širším zameraním uchádza o dotáciu v rámci európskej výzvy IPCEI zameranej na oblasť vodíkových technológií. O úspechu projekte preto rozhodne financovanie.

Rezort dopravy a výstavby SR vyhlásil ôsmu výzvu na získanie príspevku na zateplenie starších rodinných domovZáujemcovia môžu získať príspevok do výšky 8 800 eurŽiadosti bude možné podávať elektronicky od 18. mája 2021 do 30. júna 2021 alebo naplnenia 200 zaevidovaných žiadostí. Podmienky na poskytnutie príspevku sa nemenia

Skupina ČEZ získala lukratívnu zákazku pre dodávku trakčnej elektriny v roku 2022 pre český štátny podnik Správa železnic. V súťaži o dodávku 1226 TWh na pražskej energetickej burze PXE zvíťazila dcéra ČEZ ESCO v konkurencii ďalších 6 konkurentov. Správa železnic si vybrala dodávateľa trakčnej elektriny už po štvrtý raz formou aukcie.

Dovoz zemného plynu z krajín na Ukrajinu v prvom kvartáli 2021 medziročne poklesol o 83 % na 476 miliónov kubíkov. Dôvodom boli preplnené zásobníky. Z údajov prepravcu Gas TSO of Ukraine vyplýva, že vyše 85 % európskeho importu pritieklo z Maďarska, 13,5 % zo Slovenska a zvyšok z Poľska.

Západoslovenská distribučná spolu s ornitológmi z OZ Ochrana dravcov na Slovensku inštalovala dve desiatky nových búdok na stožiaroch elektrického vedenia v katastri obce Šelpice v okrese Trnava. Počas troch rokov trvania projektu bolo postavených 66 búdok, ktoré pomáhajú dravcom pri hniezdení.

Holding EPH prostredníctvom svojej dcéry EP New Energies vybuduje v Nemecku celkom 50 nových veterných elektrární so súhrnným inštalovaným výkonom 300 MW. Očakávaná ročná produkcia veterných parkov je 800 000 MWh elektriny. Dodávateľom technológie je GE renewable Energy. S výstavbou by sa malo začať v roku 2023.

Hoci sa pôvodne hovorilo o dobrovoľnosti prolongácie podpory, pre zhruba 440 výrobcov elektriny z fotovoltiky by malo ísť o povinnosť. „Ročné ušetrenie nákladov v TPS, ktorá sa premietne do koncových cien elektriny, bude na úrovni 70 miliónov eur,“ povedal na tlačovej konferencii štátny tajomník MH SR Karol Galek.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

ÚRSO pripravuje novelu vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom. Verejnosť sa môže v rámci predbežnej informácie zapojiť do legislatívneho procesu zaslaním podnetov do 23. apríla 2021Návrh vyhlášky bude zohľadňovať zmeny v oblasti centrálnej fakturácie poplatkov spoločnosti OKTE Zároveň sa vyhláška bude aktualizovať aj v kontexte zmien vyplývajúcich zo zákona podpore OZE a VÚ KVET. Začiatok procesu MPK sa očakáva v máji 2021.

Spoločnosť Bonett predala v minulom roku 16 miliónov m3 stlačeného zemného plynu (CNG) v Česku, vďaka čomu zvýšila svoj podiel na tamojšom trhu na 17,3 %. Okrem nových CNG staníc aktuálne buduje v ČR tri vodíkové stanice. Do dvoch rokov chce mať v krajine osem LNG staníc na hlavných diaľničných ťahoch. Pre dopravcov plánuje investície do regionálnych projektov aj na Slovensku.

Problémom Bratislavskej teplárenskej a Teplárne Košice sú podľa Ľuboša Lopatku, šéfa spoločnosti MH Manažment a MH Teplárenského holdingu, nevýhodné zmluvy z minulosti na dodávky tepla od externých dodávateľov. Pre Košice je opäť aktuálna téma využitia geotermálnej energie za účelom vykurovania, ale podmienkou je získanie eurofondov pre výstavbu privádzača. Martinská teplárenská by mohla zase v budúcnosť spaľovať aj bioplyn

Zdroj: SFÉRA, a.s.

ÚRSO otvára verejné pripomienkovanie pre regulačný sandbox, ktorý má podporiť inovácie v energetike a vodárenstve. Inštitúcie, regulované subjekty, ako aj malé a stredné firmy s inovatívnym produktom či službou sa môžu zapojiť do verejnej konzultácie do 12. mája 2021. Z projektov, ktoré sa kvalifikujú do sandboxu, musí benefitovať koncový zákazník v podobe nižšej ceny alebo nákladov. Podmienkou pre účasť je aj zdieľanie výsledkov.

Nové prenosové vedenia medzi Slovenskom a Maďarskom pomôžu exportu elektriny smerom na juh Európy. Ceny na spotovom trhu sa preto podľa Martina Kumpana zo spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby začínajú postupne približovať maďarským. Malý rozdiel medzi krajinami v spotových cenách elektriny k sebe približuje aj ceny na tzv. forwardových trhoch, kde sa elektrina predáva aj niekoľko rokov dopredu." 

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná umožnia využiť svoje optické siete na vedeniach vysokého napätia a nízkeho napätia aj pre poskytovateľov dátových a telekomunikačných služieb. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré podpísali distribučné spoločnosti začiatkom marca 2021, informoval o tom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Kým dodávka elektriny vyrobenej v zelených zdrojoch je už medzi dodávateľmi štandardom aj na Slovensku, skupina ČEZ začala ponúkať koncovým odberateľom v Česku dodávku certifikovanej elektriny, ktorá bola vyrobená v jadrových elektrárňach. Dvojročnú zmluvu s takýmto produktom, ktorý garantuje dodávku 66 000 MWh jadrovej elekriny, podpísala dcérska firma ČEZ ESCO so stavebnou spoločnosťou Eurovia CS.

Západoslovenská distribučná informuje správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov o zmene v dokladovaní ich súhlasu pri zmene technických parametrov na odbernom mieste v bytovom dome. Písomný súhlas správcu po novom nahrádza čestné vyhlásenie žiadateľa v Žiadosti o pripojenie a v Zmluve o pripojení.

Každá technológia umožňujúca agregáciu flexibility by mala mať v budúcnosti možnosť zúčastňovať sa na trhu s podpornými službami. Stanislav Chvála, generálny riaditeľ Nano Energies, to považuje za kritickú podmienku toho, aby sa v Česku a na Slovensku vytvoril v budúcnosti efektívny systém práce s flexibilitou.

Reálne náklady na podporu výroby elektriny z OZE a VÚ KVET na Slovensku vo februári 2021 prevýšili 25,9 miliónov eur. Vyplýva to z aktualizovaného stavu bilancie nákladov a výnosov, ktoré zverejňuje ÚRSO. V prognóze sa rátalo s 32,6 miliónmi eur.

Zdroj: ÚRSO

K prioritám Ministerstva hospodárstva SR v energetike pre tento rok patrí podľa ministra Richarda Sulíka prijatie Národnej vodíkovej stratégie, na ktorú bude nadväzovať vodíkový akčný plán. Štátny tajomník MH SR Karol Galek na dnešnom brífingu zmienil aj dostavbu tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, kde by sa mohlo začať s fyzikálnym spúšťaním v septembri 2021, ako aj pokračovanie transpozície zimného energetického balíčka EÚ do národnej legislatívy.

Na pomedzí Liptova a Oravy začala firma Stredoslovenská distribučná s výmenou izolátorov na vedeniach veľmi vysokého (110 kV) napätia. Preizolácia na vedeniach medzi transformovňami Mokraď, Lisková a Liptovská Mara sa dotýka viac ako 200 stožiarov, ktoré stoja na zhruba 50-kilometrovom úseku. Hodnota investície presahuje 1,5 milióna eur. Práce si vyžadujú aj rozsiahlejšie odstávky elektrickej energie.

Referenčná decembrová cena európskych emisných povoleniek na platforme ICE sa v stredu (7. apríla 2021) obchodovala za 44,24 EUR za tonu CO2, čo predstavuje nový historický rekord. Rastúce ceny emisných povoleniek sú aj jedným z dôvodov zdražovania spotových cien elektriny na burzách.

Zdroj: ICE

Spoločnosť SPP CNG spustila do prevádzky dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG). Motoristi ich nájdu v oboch smeroch na odpočívadlách Blatná na Ostrove na rýchlostnej ceste R7. V súčasnosti je tak na Slovensku motoristom k dispozícii už 16 plniacich staníc, z toho 11 prevádzkuje SPP CNG. Koncom leta pribudnú ďalšie 2 na náprotivných odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre.

Zdroj: SPP CNG s.r.o.

SAPI privítala zrušenie stop-stavu pre pripájanie nových zdrojov. Podľa šéfa Jána Karabu by malo ísť iba o začiatok. „Bariéry rozvoja OZE totiž predstavujú aj technická a administratívna náročnosť pripojovacích procesov, environmentálne a stavebné konania v rámci povoľovacích procesov výstavby nových OZE a v neposlednom rade aj sieťové poplatky, vrátane diskriminačného G-komponentu.“

Poľský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť PSE, poskytne v máji tohto roka Ukrajine importnú kapacitu vo výške 190 MW. V súčasnosti sa existujúce cezhraničné elektrické vedenie (230 MW) využíva iba na export kapacity do Poľska.

Francúzska spoločnosť EDF chce mať v roku 2020 hotový koncept malého modulárneho jadrového reaktoru s inštalovaným výkonom 170 MW. Štátna skupina chce presvedčiť tamojšiu vládu, aby do roku 2030 vznikol pilotný projekt, ktorý by mohli ďalej predávať, pretože sa očakáva dopyt krajín po rýchlom riešení pre plnenie klimatických cieľov.

Rezort hospodárstva chce posunúť zákonnú lehotu na vyúčtovanie nákladov za vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody z 31. mája 2021 na 31. júla 2021 z dôvodu pandémie COVID-19. Zhruba 30 % meračov tepla a vody v bytových domov, ktorých sa táto povinnosť týka, nie sú vybavené možnosťou diaľkového odpočtu a je potrebné vykonať vizuálny odpočet. Návrh príslušnej vyhlášky MH SR (č. 240/2016 Z.) bol predložený do MPK.

Rast cien elektriny možno pozorovať na viacerých prepojených burzách s elektrinou v Európe. Základné pásmo na rok 2022 s dodávkou na Slovensko atakuje na pražskej burze PXE hranicu 60 eur za megawatthodinu. Hlavným dôvodom rastúceho trendu sú zdražujúce sa emisné povolenky v európskom systéme EU ETS.

Priemerná cena elektriny na dennom trhu, ktorý organizuje spoločnosť OKTE, sa v marci 2021 medzimesačne zvýšila o viac než 6,4 % na úroveň 53,73 EUR/MWh. Najdrahšie ceny boli zaznamenané 9. marca 2021 o 20. hodine, kedy vystúpili na hodnotu 94,1 EUR/MWh. Negatívne ceny sa v marci nevyskytli. Najnižšie ceny, na úrovni 17,94 EUR/MWh, boli evidované 14. marca 2021 o 3. hodine. 

Zdroj: OKTE, a.s.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu pod vedením Eduarda Hegera. Staronovým ministrom hospodárstva sa stal Richard Sulík, ktorého po minulotýždňovej demisii zastupoval minister dopravy Andrej Doležal. Vo funkcii ministra životného prostredia pokračuje aj Ján Budaj.

Šesť štátnych teplární združených v rámci MH Teplárenský holding dosiahlo v roku 2020 prevádzkové výnosy vo výške 234 miliónov eur pri prevádzkovom zisku (EBITDA) vo výške 36 miliónov eur. Zisk pred zdanením je vo výške 7 miliónov eur. V prevádzkovej strate za minulý rok skončili iba spoločnosti Zvolenská a Martinská teplárenská.

Dnes vstupuje do platnosti nový prevádzkový poriadok spoločnosti OKTE, ktorá organizuje krátkodobý trh s elektrinou. Zmeny, ktoré schválil ÚRSO, súvisia najmä s novými produktami v portfóliu OKTE, ako aj zakotvením princípov súvisiacich s krátením podpory formou doplatku v prípade spaľovacích zariadení a vrátením doplatku.

Spoločnosť VSE sa pridala k ďalším dodávateľom, ktorí ponúkajú svojim zákaznikom dodávku zelenej elektriny. Od 1. apríla 2021 môžu domácnosti alebo podnikatelia za mesačný príplatok získať certifikát, že firma pre nich nakúpila elektrinu vyrobenú z OZE na Slovensku. VSE sa sústreďuje na záruky pôvodu z vodných, veterných a fotovoltických elektrární, nie však biomasových zdrojov.

Investičný kapitálový fond Inven Capital energetickej skupiny ČEZ za šesť rokov od svojho založenia preinvestoval 130 miliónov eur a ďalších 70 miliónov eur alokoval na budúce investície do svojho existujúceho portfólia. V súčasnosti vlastní podiely v 12 startupoch so šiestich krajín. Dve firmy predal, firmu sonnen kúpil Shell a Cyber-X bol predmetom akvizície spoločnosti Microsoft.

Energetický a průmyslový holding (EPH) uzavrel so skupinou medzinárodných bánk a Komerční bankou novú zmluvu o úveroch vo výške 1 miliardy eur s trojročnou splatnosťou. Od tohto kroku si EPH sľubuje zjednodušenie štruktúry financovania. Úvery využije holding na čiastočné refinancovanie ostatných dlhov a všeobecné korporátne účely.

Spoločnosť PW Energy by chcela vybudovať dve geotermálne elektrárne, každá s inštalovaným elektrickým výkonom 6,3 MWe alebo 6,5 MWe neďaleko Žiaru nad Hronom. V závislosti od techického variantu môže výška investície dosiahnuť 108 alebo 120 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného zámeru investora, ktorým sa zaoberajú ekológovia v procese EIA. Zostatkové teplo by sa mohlo využiť na vykurovanie okolia. 

Rezort hospodárstva vo februári predstavil návrh novely zákona o podpore OZE a momentálne posudzuje úpravy, ktoré navrhujú zástupcovia energetického trhu. Dotovaným výrobcom zelenej elektriny má úprava umožniť dobrovoľne požiadať o predĺženie podpory doplatkom o ďalších päť rokov. Úsporu v rámci TPS na ročnej báze bude determinovať práve faktor dobrovoľnej participácie.

Tretí blok atómovej elektrárne Olkiluoto s inštalovaným výkonom 1,6 GW získal povolenie od fínskeho Úradu pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (STUK) pre zavezenie paliva do reaktora. Spustenie komerčnej výroby elektriny očakáva prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť TVO, na začiatku budúceho roka. Dodávateľom reaktora EPR je konzorcium firiem Areva a Siemens. Pôvodne mal tento blok vyrábať elektrinu už v roku 2009.

V sobotu (27. marca) začali Slovenské elektrárnerámci prvej tohtoročnej generálnej opravy na jadrovej elektrárni v Mochovciach so zvyšovaním výkonu prvého bloku o 7 % z pôvodných 471 MW na 500 MW, aj dodatočné seizmické zodolňovanie. K podobnému zvýšeniu výkonu došlo vlani na druhom mochoveckom bloku. Hlavným cieľom generálnej opravy, ktorá potrvá zhruba jeden mesiac, je výmena takmer pätiny paliva v reaktore a vykonanie plánovaných opráv a investičných projektov na zvýšenie bezpečnosti jadrovej elektrárne, ktoré je možné vykonať len na odstavenom bloku.

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) vráti začiatkom apríla košickým odberateľom vyše 1,1 mil. eur s DPH, ktoré v roku 2020 zaplatili vo svojich faktúrach za teplo a ohrev teplej vody. Uvedená suma je vrátane preplatku vyše 790 tisíc eur od štátnej firmy Tepláreň Košice. TEHO pošle peniaze na účty správcovských spoločností, ktoré ich následne podľa skutočne vyfaktúrovaných nákladov rozúčtujú medzi jednotlivé domácnosti.

ÚRSO začal na mesačnej báze informovať verejnosť o tom, koľko prispievajú odberatelia vo svojich účtoch na tarifu TPS, v ktorej sa odrážajú náklady na výrobu elektriny z OZE a KVET. Stav bilancie nákladov a výnosov v systéme podpory definuje priemerná cena elektriny na dennom trhu OKTE a koncová spotreba elektriny na Slovensku.

Firma SPIE Elektrovod zmodernizuje sekundárnu techniku a zrealizuje inováciu riadiaceho informačného systému vrátane dokumentácie na 400 kV elektrickej stanici Horná Žďana, ktorú prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Hodnota zákazky je 741 tisíc eur bez DPH. 

Agentúra SIEA vydala usmernenie k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizácia rozvodov tepla. Cieľom usmernenia pre záujemcov o poskytnutie nenávratného príspevku je zosúladenie s legislatívnymi zmenami.

Finálne rozhodnutie o tendri na výstavbu nového bloku jadrovej elektárne v Dukovanoch urobí až budúca česká vláda. Oznámil to súčasný minister priemyslu a obchodu ČR Karel Havlíček. Investor v rámci predkvalifikácie osloví spoločnosti EDF, KNHP, Westinghouse a Rosatom. S výstavbou dvoch tlakovodných reaktorov s inštalovaným výkonom do 1200 MW chce ČEZ začať v roku 2029, so skúšobnou prevádzkou sa počíta v roku 2036.

Spoločnosť Slovnaft, člen Skupiny MOL, v rámci akvizície firmy Normbenz Slovakia, preberie 16 čerpacích staníc pohonných hmôt, ktoré boli prevádzkované pod značkou Lukoil. Slovnaft si tým upevní svoje líderstvo v maloobchodnej sieti na Slovensku - počet vlastných púmp zvýši už na 270. Transakciu musí ešte schváliť Protimonopolný úrad SR. Druhé miesto v počte čerpačiek v SR patrí spoločnosti OMV (98), za ňou nasleduje Shell (93). 

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK