Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platformy ENERGOKLUB®


Nezabudnite si, prosím, prečítať aj súvisiace dokumenty: Pravidlá používania a Ochrana osobných údajov.


1. Výklad pojmov

1.1 „ČLEN“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je uvedená na objednávke členstva a pre ktorú bolo dohodnuté, po akceptácii zo strany spoločnosti SFÉRA, a.s., poskytovať služby v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

1.2 „ČLENSTVO“ znamená časové obdobie, kedy je Člen príslušníkom Klubu.

1.3 „ŠPECIFIKOVANÉ SLUŽBY“ znamená služby poskytované Klubom a upravené v týchto obchodných podmienkach.

1.4 „KLUB“ znamená platformu ENERGOKLUB®, ktorá je produktom spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava.

1.5 „ROČNÝ POPLATOK“ predstavuje cenu za poskytovanú službu Klubom počas roka na základe balíka služieb vybraných jednotlivým Členom.

1.6 „ROČNÉ ČLENSTVO“ znamená obdobie 12 mesiacov nasledujúcich po zaplatení ročného poplatku.

1.7 „WEBOVÁ STRÁNKA“ znamená webový portál prevádzkovaný na doméne energoklub.sk.

1.8 „POUŽÍVATEĽ“ znamená návštevník webovej stránky energoklub.sk.

1.9 „PREVÁDZKOVATEĽ“ znamená spoločnosť SFÉRA, a.s., IČO 35 757 736, so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava.


2. Súhlas s obchodnými podmienkami

2.1 Objednávkou členstva v Klube Člen potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.


3. Poskytnutie špecifikovaných služieb

3.1 Klub poskytuje Špecifikované služby Členovi v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

3.2 Klub vynaloží primerané úsilie na poskytnutie Špecifikovaných služieb v rámci oznámených termínov.

3.3 Špecifikované služby zahŕňajú najmä, avšak nie výlučne:

  • prevádzka webovej stránky energoklub.sk vrátane exkluzívnej časti vyhradenej pre registrovaných členov,
  • organizácia podujatí (prednášok, diskusií, stretnutí a pod.), pričom na niektoré z podujatí sa môže uplatňovať pravidlo Chatham House (pozri bod 9.3),
  • poskytnutie banerového priestoru a marketingovej komunikácie v rámci webovej stránky energoklub.sk,
  • zľava z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM®.

3.4 Presný balík vymedzených Špecifikovaných služieb pre jednotlivých Členov sa rozlišuje podľa typu členstva na Štandard, Premium a VIP v súlade s aktuálne platným cenníkom uverejneným na webovej stránke energoklub.sk.

3.5 Klub si vyhradzuje právo na zmenu Špecifikovaných služieb, ktoré sú nevyhnutné na zosúladenie s bezpečnostnými alebo inými zákonnými požiadavkami a/alebo ktoré materiálne neovplyvňujú povahu alebo kvalitu Špecifikovaných služieb, a to bez oznámenia Členovi.

3.6 Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenie Špecifikovaných služieb alebo týchto obchodných podmienok budú Členovi oznámené elektronicky, t. j. prostredníctvom webovej stránky Klubu a/alebo e-mailom, a to pred uskutočnením týchto zmien.


4. Ročné členstvo a poplatok

4.1 Členstvo v klube začína nasledujúci deň po pripísaní ročného poplatku na bankový účet Prevádzkovateľa a trvá 12 mesiacov, t. j. 365, resp. 366 dní.

4.2 Pred uplynutím ročného členstva bude Členovi zaslaná výzva na obnovu ročného členstva.

4.3 Všetky poplatky za poskytnutie Špecifikovaných služieb sú uvádzané bez DPH, ktorú je záujemca povinný uhradiť spolu s ročným poplatkom v plnej výške. Za deň dodania pre účely DPH sa považuje prvý deň poskytovania služieb.

4.4 Po prijatí objednávky členstva prostredníctvom príslušného elektronického formuláru vystaví Prevádzkovateľ do 3 pracovných dní zálohovú faktúru, ktorá bude odoslaná na e-mail zadaný v objednávke. Poplatok je potrebné bezodkladne zaplatiť do termínu splatnosti zálohovej faktúry. Celkovú sumu s DPH záujemca o členstvo uhradí prevodom na bankový účet SK28 1100 0000 0026 2304 0147. Ako variabilný symbol uvedie číslo zálohovej faktúry.

4.5 Ročný poplatok neslúži na pokrytie nákladov na činnosť Klubu a nepredstavuje členský príspevok.

4.6 Výška poplatku za ročné členstvo je pevná. V priebehu kalendárneho roka nedochádza k alikvotnej úprave.

4.7 Členstvo v Klube je individuálne alebo korporátne. Výhody členstva môžu využívať Členom určení zamestnanci a predstavitelia, ktorých počet závisí od typu členstva.

4.8 Členstvo umožňuje určeným zamestnancom a predstaviteľom Člena prístup do exkluzívnych častí webovej stránky Klubu. Tento prístup trvá počas doby členstva. Po jeho ukončení bude prístup zamietnutý.


5. Záruky a zodpovednosť

5.1 Klub zaručuje Členovi, že Špecifikované služby budú poskytnuté s maximálnou možnou starostlivosťou a znalosťou. Ak Klub využíva služby akéhokoľvek dodávateľa alebo tretej strany (napríklad prednášajúci na podujatiach), Klub nenesie žiadnu záruku, garanciu alebo náhradu škody v tejto súvislosti.

5.2 Ak Klub využíva pri poskytovaní Špecifikovaných služieb priestory tretej strany, Člen sa zaväzuje dodržiavať platné pravidlá tretej strany, najmä v súvislosti s ochranou majetku.

5.3 Klub nenesie zodpovednosť voči Členovi a ani nemôže byť považovaný za zodpovedného za omeškanie alebo neplnenie povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok, ak toto omeškanie alebo neplnenie povinnosti nastalo na základe okolností, ktoré nie sú závislé od vôle Klubu a ktoré Klub nemôže ovplyvniť.

5.4 Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky a zdroje informácií, nad ktorými nemá Klub kontrolu a nenesie ani zodpovednosť za ich používanie.


6. Ukončenie členstva

6.1 Členstvo zaniká uplynutím 365 dní, resp. 366 dní priestupného roka, od prijatia ročného poplatku, ak nedôjde k obnove ročného členstva.


7. Garancia predplateného členstva

7.1 Klub sa usiluje o to, aby Členovia prostredníctvom Špecifikovaných služieb dosiahli návratnosť svojej investície v podobe ročného poplatku. Avšak zodpovednosť za plné využívanie poskytovaných príležitostí nesie Člen Klubu.


8. Informácia o používaní súborov „cookies“

8.1 Pri prevádzke webovej stránky Klub využíva súbory cookies. Používaním webovej stránky Používateľ súhlasí s použitím cookies podľa nastavenia v prehliadači Používateľa. Podrobnejšie informácie o využívaní súborov cookies sú uvedené v tomto samostatnom odkaze.


9. Duševné vlastníctvo

9.1 Autorské práva súvisiace s aktivitami v rámci Klubu, ako sú obsah webovej stránky, články, podklady pre diskusie, nahrávky, fotografie, propagačné materiály a publikácie pripravené Klubom alebo na základe jeho zadania, sú vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa.

9.2 Člen Klubu a/alebo účastník podujatí Klubu berie na vedomie, že z podujatí Klubu je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb.

9.3 Ak sa podujatie Klubu alebo jeho časť koná podľa pravidla Chatham House, účastníci môžu voľne využívať získané informácie, ale nesmú uvádzať identitu autora alebo jeho príslušnosť k inštitúcii ani identitu akéhokoľvek iného účastníka.


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Oznámenia pre Klub sa zasielajú elektronicky na adresu [email protected]. Oznámenia pre Člena sa zasielajú elektronicky na adresu uvedenú v objednávke, pokiaľ Klub nebude informovaný o inej adrese na doručovanie.

10.2 Ak súd alebo iný kompetentný úrad rozhodne o neplatnosti alebo nevynútiteľnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok v celom alebo čiastočnom rozsahu, platnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok a zvyšok dotyčného ustanovenia zostáva nedotknutá.

10.3 Na tieto obchodné podmienky sa vzťahujú platné zákony Slovenskej republiky a strany súhlasia s jurisdikciou slovenských súdov.

10.4 Člen Klubu sa zaväzuje k profesionálnemu a slušnému správaniu a zachovaniu rešpektu k ostatným Členom. Ak Klub zaznamená sťažnosti na správanie zamestnancov a predstaviteľov Člena, vyhradzuje si právo pozastaviť ich členstvo.

10.5 Pri produktoch a službách reklamnej povahy a marketingovej komunikácie dodaných Členom si Klub vyhradzuje právo na úpravu.

10.6 Porušovanie týchto obchodných podmienok môže mať za následok obmedzenia pri poskytovaní Špecifikovaných služieb Klubu. Týmto nezaniká prípadná občiansko-právna, obchodnoprávna a/alebo trestnoprávna zodpovednosť konkrétneho porušovateľa podmienok členstva voči tretím stranám, ktoré poškodil.

10.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť záujemcovi členstvo v Klube.

10.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť individuálne čestné členstvo osobe, ktorá sa významným spôsobom pričinila k aktivitám a šíreniu dobrého mena Klubu. Zrušenie čestného členstva je výlučným právom Prevádzkovateľa.

 

V Bratislave 8. augusta 2018