Ochrana osobných údajov

Nezabudnite si, prosím, prečítať aj súvisiace dokumenty: Obchodné podmienky a Pravidlá používania.

Spoločnosť SFÉRA, a.s., spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spoločnosť SFÉRA, a.s., spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresa, identifikačné údaje, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovej stránky.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne SFÉRA, a.s., alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva SFÉRA, a.s., len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.


Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B („spoločnosť“), je prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť SFÉRA, a.s., spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spoločnosť spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať od spoločnosti na základe žiadosti podanej v listinnej alebo elektronickej podobe:

 • potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme informácií, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov,
 • informácie o zdroji osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme kategórie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby,
 • opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie osobných údajov:
  • ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  • ktoré sa spracúvali nezákonne,
  • z dôvodu odvolania súhlasu dotknutej osoby, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov:
  • ktoré sa dotknutej osoby týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
  • z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
 • namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, t. j. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Ak o informácie požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Spoločnosť SFÉRA, a.s., je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Pri podozrení z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba je fyzicky alebo právne nespôsobilá, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Zásady používania súborov cookies

Webové portály a stránky prevádzkované SFÉRA, a.s., používajú súbory cookies. Tieto súbory uložené v koncovom zariadení (ďalej len „prehliadač“) návštevníka webových stránok (ďalej len „používateľ“) nám pomáhajú poskytovať lepšie služby a relevantnejší obsah.

Používaním stránok prevádzkovaných SFÉRA, a.s., vyjadrujete súhlas s použitím cookies podľa nastavenia v prehliadači používateľa.

Ak navštívite naše webové stránky a vo vašom prehliadači máte povolené používanie cookies, považujeme to za súhlas s používaním súborov cookies, ako aj našich zásad používania súborov cookies.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané a ukladané pri návšteve webových stránok do koncového zariadenia používateľa. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas ukončenia platnosti súboru a samotný obsah, v ktorom si webové stránky ukladajú potrebné informácie. Pri ďalšej návšteve používateľa na stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookies na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Tieto súbory nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok ako tých, ktoré cookies súbor vytvorili. Používateľ je zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí.

Prečo používame cookies?

Cookies používame za účelom zlepšovania našich služieb, zobrazovania relevantných informácií a ponúk, ako aj prispôsobovania sa vašim požiadavkám. Na stránkach prevádzkovaných SFÉRA, a.s., môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým ste prítomní na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookies uložené vo vašom prehliadači, závisí od typu súborov cookies, ako aj od nastavenia vášho prehliadača.

Na webových stránkach SFÉRA, a.s., používame niekoľko typov súborov cookies:

Základné súbory cookies

Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našich webových stránok. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webových portálov a stránok SFÉRA, a.s. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty), a pod.

Štatistické súbory cookies

Pomocou štatistických súborov cookies zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov a pod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich návštevníkov.

Prevádzkové súbory cookies

Tieto súbory cookies nie sú nevyhnutné. Vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť našich stránok. V tomto prípade sa jedná napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie našich stránok, výber vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu stránok tak, aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve na našich stránkach.

Súbory cookies reklamných systémov

Tieto súbory cookies využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na našich stránkach, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

Súbory cookies tretích strán

Na webových stránkach a portáloch SFÉRA, a.s., môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že v našich stránkach je vložených obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy používateľa na našich stránkach uložiť súbory cookies do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole SFÉRA, a.s. Jedná sa napríklad o nástroje spoločnosti Google využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciu SFÉRA, a.s. Nástroje od partnerov, ako napr. Facebook, Twitter, YouTube a pod. SFÉRA, a.s., ako prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa, prosím, so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.

Nastavenia používania cookies môžete zmeniť vo vašom prehliadači

Spôsob používania súborov cookies si môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača, resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupné veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môže používateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakáže pre všetky stránky alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si používateľ môže nastaviť, aby ho prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookies upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity.

Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii „Pomocník“ každého prehliadača. Tieto nastavenia je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet.

Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookies vo vašom prehliadači rešpektujeme. V takomto prípade však negarantujeme správnu funkčnosť webových portálov a stránok SFÉRA, a.s.

Vaše nastavenia cookies