Výber výkupcu zelenej elektriny je členom klubu jasnejší

18. 4. 2019

Ešte pred spustením medzirezortného pripomienkového konania mali členovia platformy ENERGOKLUB® príležitosť vopred sa dozvedieť detaily pripravovanej vyhlášky ministerstva hospodárstva, vydiskutovať si nezrovnalosti a taktiež prispieť svojimi podnetmi do prípravy jej návrhu. Budúci rok bude experimentálny.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Účastníci pracovných raňajok sa oboznámili s podmienkami pre účasť subjektov v aukcii na výkupcu elektriny a požiadavkami na finančné a ekonomické postavenie, na kreditné riziko a dôveryhodnosť. Tiež sa dozvedeli o pláne vyhlásiť aukciu pre celé územie Slovenska, pre jednotlivé vymedzené územia regionálnych distribútorov elektriny aj možnosť ich kombinácie.

V rámci predkladanej cenovej ponuky budú musieť záujemcovia predložiť výšku úhrady za činnosť výkupcu v €/MWh za množstvo elektriny, na ktoré si výrobca uplatňuje právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny.

Pre záujemcov o funkciu výkupcu budú dôležité najmä informácie, ktoré ministerstvo hospodárstva zverejní spolu s výzvou na svojej webovej stránke. Týkať sa majú najmä inštalovaného výkonu zariadení z OZE a VÚ KVET, výroby elektriny v jednotlivých zariadeniach a tiež žiadostí o pripojenie do sústavy v nadchádzajúcom období.

Veľká časť diskusie sa týkala určenia výšky odmeny výkupcu vrátane prípadu vyššej trhovej ceny, vplyvu na odmenu výkupcu a tiež bilancovania.

Samotný proces výkupu smeruje k spotovým cenám elektriny na trhu, čím sa zvýši likvidita spotového trhu na Slovensku. Avšak zhorší sa predikovateľnosť výšky tarify za prevádzkovanie systému, prostredníctvom ktorej dotujú koncoví odberatelia výrobu elektriny z OZE a VÚ KVET.

Z dôvodu neistoty ohľadom budúceho fungovania sa nateraz viacerí výrobcovia elektriny rozhodli odísť zo systému povinného výkupu. Účastníci diskusie sa aj preto vyjadrili, že rok 2020 bude z pohľadu výkupu dotovanej elektriny experimentálny. 

Po úspešnom schválení predmetnej vyhlášky by sa samotná aukcia na výkupcu elektriny mohla spustiť začiatkom leta.

V stredu 17. apríla 2019 ministerstvo hospodárstva predložilo návrh vyhlášky na výber výkupcu do MPK.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať