Agregácia flexibility prináša nové výzvy aj pre slovenskú energetiku

14. 3. 2022

O tom, aké príležitosti ponúka fenomén agregácie flexibility a ďalšie inovatívne procesy na trhu s elektrinou diskutovali členovia platformy ENERGOKLUB® so zástupcami ministerstva hospodárstva, Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, Slovenskej batériovej aliancie a priemyselnými hráčmi.

Postupný nárast obnoviteľných zdrojov v sústave aj akumulácia energie sú predpokladom pre oveľa širšie využitie flexibility na trhu pre zabezpečenie vyrovnanej bilancie elektriny. 

V čase vojny na Ukrajine sa intenzívne skloňuje termín energetická bezpečnosť a zníženie závislosti na dovoze energonosičov z Ruskej federácie. Pomôcť v tomto procese by teoreticky mohol aj agregátor, nový subjekt na trhu s elektrinou, ktorý bude už onedlho ukotvený aj v slovenských právnych predpisoch. Súčasný regulačný potenciál fosílnych palív by mohla v budúcnosti čiastočne nahradiť aj agregovaná flexibilita menších výrobných zariadení.

Legislatívne mantinely agregácie flexibility zadefinuje novela zákona o energetike z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorou sa implementuje zimný energetický balík EÚ. O aktuálnom stave legislatívneho procesu informoval prítomných hostí Marián Nicz z odboru palív a energetiky, podľa ktorého plánuje MH predložiť materiál na rokovanie vlády v marci.

Primárna legislatíva je iba prvý nevyhnutný krok. Rozhodujúce budú pravidlá trhu ÚRSO a úpravy prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav. Nové procesy na trhu s elektrinou budú integrované v projekte chystaného Energetického dátového centra (EDC), ktorý sa stane centrálnou platformou pre efektívnu dátovú výmenu všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Rozmach decentralizovaných zdrojov kladie nové nároky na prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. Okrem umiestnenia flexibility na krátkodobých trhoch s elektrinou je perspektívnou témou takisto možnosť uplatniť agregovanú flexibilitu pre podporné služby.

Na prezentáciu zástupcu MH nadviazal Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja firmy SFÉRA, ktorý sa zameral na nových hráčov na trhu a budúce nastavenie energetického ekosystému.

Diskusiu obohatil český expert Jan Kanta z konzultačnej spoločnosti Ernst & Young, ktorý detailne popísal fundamenty korekčného modelu kompenzácie odchýlky pri poskytovaní flexibility, o ktorom sa momentálne uvažuje. Priblížil aj detaily metódy "semafor", ktorej účelom je zadefinovať obmedzenia pri aktivácii flexibility zo strany prevádzkovateľov sústav.

O potenciáli agregácie sa v rámci neformálnej diskusie zaujímali aj zástupcovia priemyslu, Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE alebo Slovenskej batériovej aliancie. 

Mohlo by vás zaujímať