ÚRSO bude aktívnou súčasťou reforiem a transformácie energetiky

16. 7. 2020

Enormné výzvy vyplývajúce z nadchádzajúcej transpozície európskej energetickej legislatívy a tiež reforma regulácie sieťových odvetví budú hlavnými podnetmi transformácie slovenskej energetiky. O zásadných výzvach sa diskutovalo na neformálnom stretnutí platformy ENERGOKLUB®.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Príprava novej regulačnej politiky s platnosťou od roku 2022, schválené i pripravované zmeny v energetickej legislatíve. Aj o týchto témach debatovali zástupcovia súkromnej a verejnej sféry na tohtotýždňovej akcii organizovanej platformou ENERGOKLUB®. Okrem toho sa mohli prítomní firemní experti porozprávať s hosťami o aktuálnych novinkách, ktoré hýbu slovenskou energetikou.

Nový predseda ÚRSO Andrej Juris načrtol svoje očakávania, postrehy z prvých dní pôsobenia na úrade aj prioritné ciele. Záujem otvorene diskutovať s odbornou verejnosťou o budúcom nastavení systému regulácie a fungovaní úradu potvrdil svojou osobnou prítomnosťou na besede so zástupcami aktérov pôsobiacich v energetike. Stretnutia sa zúčastnila aj členka Regulačnej rady Sylvia Beňová a zástupca ministerstva hospodárstva.

Spustenie medzirezortného pripomienkovania návrhu novely zákona o energetickej efektívnosti je otázkou dní, aktuálne prebieha jeho predbežná fáza. Práve táto novela by mala byť prvou zo série, ktorou začne ministerstvo hospodárstva ako gestor preberať predpisy zo zimného balíka.

Vzhľadom na komplexnosť zmien podľa novej smernice o pravidlách trhu s elektrinou, ktorá bude účinná od začiatku budúceho roka, bude treba následne značne upraviť zákony o regulácii a energetike. V súvislosti s transpozíciou novej smernice EÚ o podpore obnoviteľných zdrojov energie, s ktorou by sme mali zosúladiť národnú legislatívu do konca júna 2021, sa bude meniť nielen zákon o podpore OZE a VÚ KVET, ale aj zákon o tepelnej energetike.

Pri hlbokých reformách a prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo bude kľúčový súlad s nedávno predstaveným plánom EÚ na obnovu hospodárstva po koronakríze aj využitie potenciálnych nových finančných prostriedkov. Európska komisia pritom sleduje aj dlhodobú stratégiu postavenú na integrácii energetického systému do roku 2050, v ktorom budú sektory elektriny, plynu, tepla, dopravy aj priemyslu fungovať ako jeden celok a vzájomne sa dopĺňať.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať