Energetická chudoba: Ako sa pohnúť z bodu nula

12. 3. 2020

Papier znesie veľa. Tak by sa dal charakterizovať doterajší prístup k téme energetickej chudoby na Slovensku. Dlho prehliadanej téme sa venovali členovia platformy ENERGOKLUB® spolu s odbornými hosťami na marcovom stretnutí.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

V poslednej dobe sa na trhu objavujú služby typu dodávka zelenej elektriny, ponúkajú sa dotácie na inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov, na výmenu kotlov, výstavbu nízkoenergetických domov či nákup elektromobilov. Cielené sú skôr na dobre informovaných a najmä solventnejších ľudí s vyšším disponibilným príjmom. Pokiaľ ide o problém energetickej chudoby, na Slovensku už niekoľko rokov zotrvávame v bode nula.

Úmysel riešiť túto tému na Slovensku opäť skončil na papieri. ÚRSO odovzdal vláde materiál s odporúčaniami, ktoré kopírujú nápady z minulosti a nikoho k ničomu nezaväzujú. Zdá sa, že problém vyplýva už len z toho, že túto komplexnú otázku si v minulosti prisvojil práve regulačný úrad, ktorý však má výrazne zviazané ruky pri stanovení a presadzovaní úloh ostatným verejným inštitúciám.

Na nedávnej diskusii platformy ENERGOKLUB® preberali subjekty pôsobiace na trhu tému energetickej chudoby aj s odborníčkou zo Slovenskej akadémie vied. Hneď v úvode debaty podčiarkla nevyriešenú otázku definovania tohto problému a pojmu, ale tiež neexistenciu relevantných dát na porovnanie a nedostatok presnejších ukazovateľov s presvedčivou výpovednou hodnotou.

Pri tejto problematike totiž dochádza k prelínaniu otázky nízkeho príjmu, výšky cien za energie a súvisiaceho podielu výdavkov domácností a nízkej energetickej hospodárnosti domácností, resp. obývaných budov.

Nekoncepčná koncepcia

Zákon o regulácii stanovuje povinnosť ÚRSO predložiť koncepciu vláde, čo aj koncom januára úrad spravil. Zároveň ale hovorí, že ju má pripraviť v spolupráci s ministerstvami hospodárstva, financií a tiež práce a sociálnych vecí. Avšak zásadné a početné pripomienky, ktoré vládne rezorty predložili až v oficiálnom pripomienkovom konaní, potvrdzujú, že regulátor s nimi dovtedy vôbec nespolupracoval. Ministerstvo hospodárstva zaslalo až 33 pripomienok, z toho polovica bola zásadná. Ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré má k téme energetickej chudoby obzvlášť čo povedať, otvorene uviedlo, že sa nepodieľalo na vypracovaní predmetnej koncepcie, zavedenie príspevku na energie nebolo predmetom žiadnej diskusie a materiál žiadalo stiahnuť.

Aj ostatné subjekty boli v procese pripomienkovania značne kritické k návrhu mnohých nesystémových opatrení. Napokon ÚRSO predložil niekoľko alternatívnych, nezáväzných opatrení s odporúčacím charakterom. Ide najmä o príspevok na bývanie poskytovaný časti osôb v hmotnej núdzi počas vykurovacieho obdobia; zákaz prerušenia dodávok energie taktiež počas vykurovacieho obdobia; zriadenie verejného dodávateľa elektriny a plynu, ktorým by bol dodávateľ poslednej inštancie; či lokálne špecifické kreditné meradlá v prípade elektriny.

Opomenuté témy

Ako však potvrdili aj účastníci klubovej debaty, s témou energetickej chudoby úzko súvisí aj otázka širokej a prísnej cenovej regulácie dodávky elektriny a plynu pre domácnosti aj malé podniky. Tiež je treba zohľadniť nejasnosti ohľadom legislatívnych definícií zraniteľného, chráneného a energeticky chudobného odberateľa a ich vzájomné spojitosti a odlišnosti. Plošná ochrana všetkých domácností aj malých firiem priam bráni zacieleniu opatrení, ktoré sú potrebné na pomoc tým najzraniteľnejším.

Spomedzi jednotlivých druhov energií súvisí najväčšia časť výdavkov s teplom - čo potvrdzujú aj návrhy opatrení ÚRSO obmedzené na vykurovacie obdobie. Samotný regulátor vo svojej koncepcii naznačil, že jednou z príčin energetickej chudoby je aj monopolné postavenie dodávateľov tepla v centrálnych systémoch a ich cenová politika, čo pritom priamo súvisí s výkonom jeho činnosti regulácie a podpory súťaže medzi subjektmi.

V rámci diskusie platformy ENERGOKLUB® tak rezonovala aj téma reálnych nákladov na vykurovanie, zvyšovania energetickej účinnosti budov, budovania vlastných zdrojov na výrobu elektriny a tepla, aj predimenzovaných výkonov centrálnych zdrojov tepla. Tie nie vždy reflektujú klesajúcu spotrebu energie, čím rastú fixné náklady odberateľov pripojených do centralizovaného systému.

Veľmi živá debata sa týkala otázky podomového predaja, ktorý napríklad podľa spotrebiteľských združení prispieva aj k zvýšeniu energetickej chudoby, pretože obeťami stále jestvujúcich nekalých praktík sú často rizikové skupiny.

Nová legislatíva EÚ

Otázke energetickej chudoby sa venujú aj nové európske predpisy zo zimného balíka, obzvlášť smernica o pravidlách trhu s elektrinou a nariadenie o riadení energetickej únie. Legislatíva EÚ sa snaží integrovať túto prierezovú tému do komplexných stratégií (najmä Národného energetického a klimatického plánu), podporuje riešenia prioritne formou sociálnych politík a nie zasahovaním do trhových cien energií. Dôraz kladie na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Na rozdiel od cenovej regulácie, čiže povolených verejných zásahov do stanovovania cien dodávok elektriny s jasne vymedzenými limitmi a podmienkami, je pritom v prípade pomoci energeticky chudobným odberateľom povolené aj takzvané krížové dotovanie, a teda vzniknuté náklady sa môžu premietnuť do cien ostatným. Zavedenie tzv. sociálnej tarify považujú odborníci za prínosné v prípade, že sa na Slovensku zruší plošná regulácia koncových cien.

Hoci je energetická chudoba značne zložitý a pritom dlhodobo prehliadaný problém, ktorý súvisí so všeobecnou sociálnou a príjmovou chudobou, za prínosné považujú niektorí aj parciálne a sektorovo špecifické opatrenia. Tie by mohli aspoň čiastkovo prispieť k zníženiu rizík pre ohrozené skupiny obyvateľstva. Zároveň je však dôležité spustiť širokú diskusiu, zadefinovať spoločnú myšlienku, využiť dostupné možnosti financovania vrátane fondov EÚ a tiež zvýšiť informovanosť o vhodných riešeniach medzi relevantnými, najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať