Seminár o novinkách v zodpovednosti za odchýlku a centrálnej fakturácii

19. 4. 2024

Aký vplyv môžu mať nedávne zmeny v prenesení zodpovednosti za odchýlku na účastníkov trhu? Na čo nezabudnúť v procese zmeny bilančnej skupiny? A aké novinky platia od roku 2024 pri stanovení koncovej spotreby pre uplatnenie tarify TPS a TSS? Aj o týchto témach diskutovali odborníci na špeciálnom seminári, ktorý zorganizovala platforma ENERGOKLUB a Semináre sféra.

Od 1. januára 2024 vstúpila do účinnosti novela pravidiel trhu s elektrinou z dielne ÚRSO. Priniesla viacero noviniek, s ktorými je potrebné vysporiadať sa v aplikačnej praxi. Kým v minulosti platilo, že pokiaľ účastník trhu sám neprebral zodpovednosť za vlastnú odchýlku, bol touto povinnosťou viazaný dodávateľ elektriny. K najzásadnejším zmenám preto patrí možnosť reťazenia zodpovednosti za odchýlku. Hoci doteraz nebola umožnená, jedinou výnimkou boli miestne distribučné sústavy. „Súčasná legislatíva už priamo do zákona zadefinovala možnosť, že dodávateľ môže preniesť zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu,“ uviedol Peter Čulen, špecialista pre odchýlky spoločnosti OKTE.

Preniesť zodpovednosť za odchýlku dáva zmysel do tretej úrovne, ale nie je obmedzené. V praxi sa očakáva, že táto možnosť bude využívaná primárne prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav (MDS). Ak odberateľ v rámci MDS prenesie zodpovednosť na prevádzkovateľa MDS, ten ju môže preniesť ďalej na dodávateľa elektriny na vstupe, ktorému je následné umožnené preniesť zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania.

Prenesená zodpovednosť za odchýlku môže mať dva režimy: generálna zodpovednosť alebo zodpovednosť za jednotlivé odberné a odovzdávacie miesto (OOM). Ako vo svojom príspevku vysvetlil Patrik Rzavský, manažér pre produkt firmy SFÉRA, zavedenie generálneho prenesenia zodpovednosti za odchýlku znamená výrazné zjednodušenie procesov oproti minulosti. Účastník trhu nemusí prenášať zodpovednosť za odchýlku samostatne za každé nové OOM, ktoré vznikne, ale proces priradenia sa v tomto režime aplikuje automaticky na určeného účastníka trhu, dodávateľa alebo subjekt zúčtovania. V prípade režimu zodpovednosti za jednotlivé OOM platí, že účastník trhu si pre každé nové OOM, resp. pri každej zmene, vyberá dodávateľa a musí nahlásiť, kto preberá zodpovednosť za odchýlku.

Diskutovalo sa aj o detailoch zmeny bilančnej skupiny, ktorý odteraz patrí do pôsobnosti spoločnosti OKTE.Na doplnenie problematiky vo vzťahu k agregácii flexibility a zdieľania elektriny sa vo svojej prednáške zameral Tomáš Bartek, výkonný riaditeľ úseku vývoja spoločnosti SFÉRA. Seminár sa zaoberal aj novinkami pri stanovení koncovej spotreby elektriny pre uplatnenie taríf za prevádzkovanie systému (TPS) a systémové služby (TSS). 

Detailnejšie informácie k špeciálnemu semináru a záznam podujatia nájdete v tomto článku.

Mohlo by vás zaujímať