Od deficitu k investíciám. Reforma podpory OZE prebehne v etapách

12. 3. 2021

Otvorenej debaty odborníkov o budúcnosti systému podpory zelenej energie na Slovensku, ktorú zorganizovala platforma ENERGOKLUB®, sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva (MH SR), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Slovenskej bioplynovej asociácie.

Zdroj: Freepik

Náklady na tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) dlhodobo zaťažujú ceny elektriny pre domácnosti a podniky na Slovensku. Pri poklese spotrebe elektriny, ako to bolo možné vidieť aj minulý rok, tiež významným spôsobom rastie riziko dramatického zvyšovania TPS. Aj na tento aspekt reaguje návrh novely zákona o podpore OZE, ktorej cieľom je umožniť dotovaným výrobcom dobrovoľne požiadať o prolongáciu podpory o ďalších 5 rokov. To bude mať za následok zníženie výšky doplatku, ktorá bola stanovená pri uvádzaní zariadenia do prevádzky. Adekvátne tomu sa zníži ročný objem financií vynakladaných na podporu.

Legislatívne zámery rezortu hospodárstva prišla predstaviť Lenka Ferenčáková, riaditeľka Odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda ÚRSO Andrej Juris, ktorý ocenil, že vďaka spolupráci s rezortom sa podarilo nájsť efektívne a rýchle riešenie, ako predĺžiť podporu pre výrobcov a súčasne odbremeniť systém na ročnej báze. Za kľúčové v tejto súvislosti označil, že dotknutí výrobcovia nebudú zmenou nijakým spôsobom finančne poškodení. Ako hostia zdôraznili, prolongácia sa navrhuje na báze dobrovoľnosti. Motorom legislatívnych zmien je aj snaha udržať existujúce elektrárne naďalej v prevádzke.  

Diskutujúci sa zhodli, že pri množstve elektrární s rôznym typom technológie nie je možné reflektovať požiadavky každého výrobcu. Zástupkyňa MH SR vyzdvihla detailné prepočty a modely regulačného úradu. Potenciál finančných úspor v systéme bude závisieť od viacerých premenných, no v rozhodujúcej miere od participácie kritickej masy producentov, ktorá v konečnom dôsledku rozhodne o znížení ročných nákladov na TPS. Argumentom pre výrobcov, zvlášť vo fotovoltike, je podľa ÚRSO možnosť uplatniť si v oprávnených nákladoch vybrané úpravy technológie menšieho rozsahu.

V ďalšej fáze sa budú skúmať možnosti repoweringu, ktorý by dotovaným výrobcom umožnil čiastočne obnoviť alebo rekonštruovať svoje zariadenia. Finančné investície nevyhnutné na zásahy v takomto rozsahu nezvýšia tlak na TPS. Snaha MH SR smeruje k tomu, aby boli v čo najväčšej miere využité prostriedky z viacerých dostupných zdrojov. Pri Pláne obnovy sú v kontexte integrácie OZE do sústavy okrem repoweringu dôležité aj investície do flexibility alebo technológií skladovania elektriny. Finančnú pomoc bude možné hľadať aj v európskych štrukturálnych a investičných fondoch alebo Fonde pre spravodlivú transformáciu. 

ÚRSO intenzívne komunikuje so zástupcami rôznych záujmových združení v snahe čo najlepšie porozumieť ich potrebám. Konštruktívnosť týchto debát potvrdila aj Erika Fečke Gyöngyová, predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie. Samotná prolongácia podpory podľa nej vzhľadom na špecifickosť technológie nie je pre väčšinu bioplynových staníc vhodná. Z pohľadu pokračovania ich prevádzky po ukončení podpory sa podľa nej uvažuje o viacerých cestách, ktorými sa môžu prevádzkovatelia vydať. Za jednu z najefektívnejších, ale súčasne investične náročnejších, považuje prechod na výrobu perspektívneho biometánu.

Mohlo by vás zaujímať