Poznáme pravidlá pre aukcie na výstavbu OZE. Zostáva veľa otáznikov

14. 11. 2019

Členovia platformy ENERGOKLUB® mali možnosť zoznámiť sa so zámermi ministerstva hospodárstva pri nastavení systému aukcie na nové OZE s právom na príplatok, prediskutovať nejasnosti, upozorniť na riziká a predložiť podnety ešte v procese prípravy pilotného výberového konania.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Desaťročie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku priamo nadväzuje na európsku legislatívu, najmä smernicu 2009/28/ES, ktorá zaviedla povinnosť vypracovať národné akčné plány (NAP OZE) s opatreniami na dosiahnutie cieľov stanovených do roku 2020. Hoci sa podľa slovenského NAP OZE mal už od roku 2011 zaviesť systém tendrov na výstavbu zdrojov s fluktuáciou výroby elektriny (slnečné a veterné elektrárne) na základe tzv. reverznej aukcie, toto opatrenie nebolo dosiaľ realizované a odložilo sa.

Obrovský nárast tarify za prevádzkovanie systému, ktorá zaťažuje odberateľov elektriny dotujúcich rozvoj obnoviteľných zdrojov, riziko nesplnenia stanovených cieľov do roku 2020, pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci a tiež nová európska legislatíva a ciele do roku 2030 obnovili snahu zaviesť na Slovensku systém tendrov na výstavbu nových zariadení vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov.

Takzvaná podpora príplatkom sa do zákona dostala s účinnosťou od začiatku tohto roka, do praxe sa ešte len chystá. Ministerstvo si od výberových konaní sľubuje pokles nákladov na podporu OZE a priblíženie trhovým cenám.

V testovacej aukcii, ktorá má byť technologicky neutrálna, by mal byť v ponuke len malý objem inštalovaného výkonu pre celé Slovensko, a to bez bližšieho určenia distribučných sústav či uzlových oblastí. Podľa úvah ministerstva a na základe odporúčaní konzultačnej spoločnosti Ernst & Young sa budú môcť zapojiť fotovoltické zdroje s výkonom 100 kW – 1 MW, avšak so zásadných obmedzením umiestnenia inštalácie, a ostatné zdroje s výkonom od 500 kW do 10 MW. Jediným kritériom pri vyhodnocovaní má byť ponúknutá cena v €/MWh, pričom ministerstvo hospodárstva s ÚRSO ešte len pripravujú horné limity maximálnej ponúknutej ceny pre jednotlivé technológie.

Jednoduché podmienky zapojenia sa do výberového konania stanovené na začiatku majú byť vykúpené vysokou finančnou zábezpekou a tiež vysokými sankciami pri omeškaní uvedenia zariadenia do prevádzky v stanovených lehotách. Vzhľadom na lehoty pre vyhlásenie a vyhodnotenie prvej aukcie a termíny pre sprevádzkovanie zariadení je možné očakávať pripájanie a zvyšovanie podielu vyrobenej elektriny zo zdrojov s príplatkom až po roku 2021.

Odborná debata platformy ENERGOKLUB® o plánoch, rizikách a potenciálnych dopadoch jednotlivých zamýšľaných či nedomyslených parametrov aukcie, ktorá sa uskutočnila tento týždeň priniesla viacero zaujímavých podnetov, ktoré je možné včas zohľadniť.

Aj vzhľadom na avizované skoré spustenie prvej aukcie a snahu o ich ďalšie systematické vyhlasovania stojí za zamyslenie fakt, že návrh zásadného dokumentu pre smerovanie ďalšej energetickej a klimatickej politiky, ktorý MH SR predložilo do nedávneho pripomienkového konania, sa téme aukcií na výstavbu OZE vôbec nevenuje.

Pritom do roku 2030 rezort hospodárstva očakáva rast inštalovaného výkonu fotovoltických zdrojov až na 1200 MW, t. j. viac než zdvojnásobenie oproti súčasnosti, a rast inštalácií veterných elektrární zo súčasnej takmer nuly na 500 MW. Za kľúčový sektor pri napĺňaní cieľov v nasledujúcej dekáde sa považuje sektor vykurovania a chladenia, obzvlášť na pozadí zachovania a rozvoja infraštruktúry CZT. Práve na toto odvetvie energetiky sa má podľa MH SR sústrediť investičná aj prevádzková finančná podpora a tiež budú koncentrovať legislatívne a regulačné úpravy.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať