Otázka budúcej podoby G-komponentu je otvorená

27. 5. 2019

G-komponent vniesol do slovenskej energetiky značnú polemiku. Nová európska legislatíva môže diskusiu preniesť na ďalšiu úroveň.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Minulý týždeň sa členovia platformy ENERGOKLUB® stretli s hosťami z Ministerstva hospodárstva SR a z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na spoločnej diskusii venovanej téme G-komponentu. Platba za prístup, ktorú platia slovenskí výrobcovia elektriny pripojení do prenosovej a distribučnej sústavy, vyvoláva už od svojho zavedenia v roku 2014 veľké vášne.

Ustanovená bola vyhláškou ÚRSO. V prípade platby za prístup do prenosovej sústavy je jej výška limitovaná európskym nariadením z roku 2010, podľa ktorého výška ročných priemerných poplatkov za prenos, ktoré platia výrobcovia, nesmie prekročiť hranicu 0,5 €/MWh. Po zrušení časti vyhlášky rozhodnutím Ústavného súdu v lete 2016 pútajú pozornosť odbornej verejnosti predovšetkým súdne spory, ktoré prebiehajú medzi výrobcami a prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na okresných aj krajských súdoch a najnovšie aj na Najvyššom súde SR.

Po zmene zákona o energetike s účinnosťou od začiatku roka 2019 sa ďalšia pozornosť slovenských energetikov sústreďuje najmä na revidované nariadenie EÚ o vnútornom trhu s elektrinou. Bližšie totiž upravuje ustanovenia týkajúce sa poplatkov za prístup a používanie sústav. Otázky vyvoláva najmä pasáž, podľa ktorej sa má metóda určovania sieťových poplatkov uplatňovať tak, aby nedochádzalo k diskriminácii medzi výrobou pripojenou na úrovni distribúcie a prenosu.

O týchto aj ďalších detailoch nadchádzajúcich zmien v súvislosti s platbou za prístup mohli účastníci klubovej diskusie z radov výrobcov elektriny (a tepla), odberateľov, prenosovej aj distribučnej sústavy debatovať so zástupcami slovenskej štátnej správy aj európskych inštitúcií.

Vzhľadom na rozdielne pohľady jednotlivých subjektov je zjavné, že téma G-komponentu prináša na pozadí novej európskej legislatívy viacero podnetov a v blízkej dobe bude potrebné preskúmať viacero možností a prístupov. Túto zdanlivo parciálnu otázku je navyše potrebné vnímať v širšom kontexte dlhodobého smerovania energetickej politiky Slovenska a EÚ.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať