Záruky pôvodu pre obnoviteľné plyny budú realitou aj na Slovensku

25. 11. 2021

Dokladom o tom, že plynné palivo bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie sa stanú záruky pôvodu. So zárukami pôvodu pre obnoviteľné plyny bude možné, podobne ako je tomu v elektrine, obchodovať nielen na Slovensku, ale v rámci celej EÚ. Vydávanie záruk na základe žiadosti výrobcu bude v kompetencii spoločnosti SPP - distribúcia, ktorá bude zároveň prevádzkovať register obnoviteľných plynov.
Zdroj: Freepik

Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a VÚ KVET sú v slovenskej elektroenergetike štandardom. Jednotný prostriedok, ako preukázať koncovým odberateľom aj pôvod plynu z OZE ale zatiaľ v národnej legislatíve chýba. Nový právny rámec v tejto oblasti má zadefinovať pripravovaná novela zákona 309/2009 podpore OZE a VÚ KVET, ktorej návrh by v krátkej dobe malo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložiť do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Návrh novely je pokračovaním procesu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z OZE (RED II), ktorá je súčasťou zimného energetického balíka s názvom "Čistá energia pre všetkých Európanov."

Čo bude patriť do skupiny obnoviteľných plynov?

Novela zákona má definovať termín obnoviteľný plyn. Do tejto skupiny by mali patriť všetky plynné palivá, ktoré boli vyrobené z biomasy, teda najmä bioplyn a biometán. Za obnoviteľné plyny sa budú považovať aj skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a syntetický plyn, pri výrobe ktorého sa použila elektrina z OZE, resp. syntetický plyn, ktorý zodpovedá podielu OZE použitých na jeho výrobu. Patrí sem aj takzvaný zelený vodík, teda vodík, pri výrobe ktorého sa použili OZE alebo vodík, ktorý zodpovedá podielu OZE použitých na jeho výrobu.

Aktuálne platná legislatíva na Slovensku pozná potvrdenie o pôvode biometánu, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Po novom zostanú v platnosti iba záruky pôvodu pre obnoviteľné plyny, s ktorými sa bude môcť obchodovať nielen na Slovensku, ale vďaka cezhraničnej prevoditeľnosti bude uznaná ich platnosť aj v členských štátoch EÚ. 

Dokázať, že plyn je obnoviteľný tak bude možné iba zárukami pôvodu. S pomocou záruky pôvodu bude možné identifikovať každú megawatthodinu energie vyprodukovanú z OZE.

Register obnoviteľných plynov v réžii SPP-distribúcia

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať