Už o pár dní majú platiť nové cenové vyhlášky

11.7.2018

Regulačný úrad už schválil novely cenových vyhlášok, ktoré zmenia podmienky v sektore elektriny, plynu aj tepla. Účinnosť by mali nadobudnúť 20. júla. Prinášame výber niektorých úprav.
Zdroj: Freepik

Elektroenergetika

Najrozsiahlejšie zmeny sa majú udiať v odvetví elektriny. Úrad presadil viacero svojich návrhov, ktoré pôvodne predložil na jar. Upraví sa spôsob určenia primeraného zisku a parametre vzorca WACC, zmení sa výpočet povolených výnosov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, rieši sa takzvané reťazenie prepojenia cez miestne distribučné sústavy, zvyšuje sa medziročná zmena podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu a za distribúciu, ako aj podmienky pripojenia do sústavy. Zjednocujú sa časové pásma pri využití tepelných čerpadiel, zvyšujú sa povolené mesačné fixné náklady pri dodávke elektriny pre domácnosti, malé podniky aj v prípade dodávky poslednej inštancie.

ÚRSO chcelo tiež krátiť doplatok výrobcom elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorí ju predávajú za vyššiu cenu. V pripomienkach voči tomuto kroku oponovalo až sedem združení s tým, že odporuje zákonu aj ústave. Hoci podľa vyhodnotenia pripomienok regulátor ich námietky neakceptoval, vo schválenom texte vyhlášky toto opatrenie chýba.

ÚRSO akceptoval najmä „kozmetické“ pripomienky v oblasti jazykovej úpravy textu. Niektoré pripomienky vyplývajúce z praxe prešli trojici distribučných sústav. Napokon, mnohé zmeny sa týkajú § 26, ktorý upravuje prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. Osobné autá by sa po novom mali odpisovať už za 8 rokov, namiesto súčasných 15 rokov. Plynárom sa podarilo vyrokovať lepšie postavenie biometánu.

Pripomienky však neprešli ministerstvu hospodárstva, ktoré chcelo umožniť odberateľom s nainštalovaným inteligentným meradlom špeciálne sadzby, aby sa zvýšili reálne prínosy pre spotrebiteľa aj ostatných účastníkov trhu. ÚRSO to však odložilo až na nasledujúce regulačné obdobie. Platná regulačná politika do roku 2021 pritom poukazuje na urýchlené zavedenie novej tarifnej štruktúry, ktorá zohľadní zavedenie IMS.

TPS a TSS: Slovnaft neuspel, elektrárne áno

Rafinéria Slovnaft chcela 95-percentné oslobodenie od tarify za prevádzkovanie systému (TPS) aj tarify za systémové služby (TSS) v prípade priemyselných areálov, ktoré si vyrábajú vlastnú elektrinu v rámci miestnej distribučnej sústavy a dokážu ju aj regulovať. Podľa ÚRSO by to však znamenalo zvýšenie koncovej ceny elektriny pre ostatných odberateľov elektriny, ktorí podmienky nespĺňajú. Uvedenú vysokú zľavu pritom už dlhé roky využívajú štyri veľké podniky, ktoré sú pripojené na prenosovú sústavu a svojím vyrovnaným odberom ju pomáhajú regulovať.

Ústupok si naopak vyrokovali Slovenské elektrárne, a to v súvislosti s dostavbou Mochoviec. Týka sa dočasného oslobodenia od platenia TPS a TSS. Elektrárne zdôraznili, že nové veľké zdroje pripájané do prenosovej sústavy musia prejsť komplexnými skúškami trvajúcimi dlhé mesiace až rok, Počas tejto doby potrebujú odoberať elektrinu, ale negenerujú ešte žiadne výnosy. Nemali by byť preto znevýhodnené a zaťažované dodatočnými poplatkami. ÚRSO túto pripomienku zapracoval do novely, pričom do praxe sa má dostať už 20. júla.

Ostatné zmeny sa prejavia pri cenovej regulácii v budúcom roku.  

Plynárenstvo

Ani v prípade plynárenskej cenovej vyhlášky sa regulovaným subjektom nepodarilo presadiť veľké zmeny. Obdobne ako pri elektrine síce dodávatelia chceli umožniť dodávku za neregulované ceny, zrušiť cenovú reguláciu malým podnikom, príp. obmedziť hornú hranicu spotrebovaného plynu, avšak neúspešne.

Zavedie sa však osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre poľnohospodárov, spresní sa postup ohľadom toho, aké ceny za distribúciu môžu dodávatelia pripočítať k maximálnym cenám za dodávku a zaktualizuje odkaz na webstránku, kde sa zverejňujú burzové ceny používané vo vzorcoch. Niektoré firmy a združenia však chceli upraviť aj používaný produkt, či zmeniť odkaz na geograficky bližšiu rakúsku burzu CEGH, čo ale ÚRSO neakceptoval.

Regulačný úrad pôvodne navrhoval, aby sa pri dodávke plynu odberateľom niektorých skupín fakturovala cena podľa skutočne dodaného plynu. Napokon ÚRSO tento svoj nápad z novely vypustil s tým, že problematika vyžaduje komplexnejšiu úpravu. PMÚ kritizovalo, že ÚRSO nevyčíslilo sociálne dopady tejto zmeny. RÚZ varovalo pred vysokými finančnými nákladmi na IT systémy a príliš krátkym termínom na implementáciu i komunikáciu so zraniteľnými odberateľmi. Aj SPP-Distribúcia varovala, že by sa zmena týkala viac než 161 tisíc odberateľov, pričom u väčšiny by to znamenalo zvýšenie ceny. Medzi odberateľmi, dodávateľmi a distribútorom by navyše musel prebehnúť zložitý proces dofakturácie.

Teplárenstvo

V prípade tepla regulačný úrad ustúpil od hlavných problémových návrhov, ktoré chcel pôvodne presadiť a prijal aj viaceré pripomienky. Mnohé subjekty kritizovali nápad obmedziť primeraný zisk majetkovo prepojeným firmám. Nejasnosť ohľadom definície novo zavádzaného pojmu vyjadrili aj ministerstvo hospodárstva a životného prostredia. ÚRSO napokon túto zmenu stiahol.

Úrad upravil vzorec na výpočet maximálnej výšky fixných nákladov, najmä faktora investičného rozvoja. Po rokovaniach so zainteresovanými asociáciami zvýšil pôvodne navrhnuté hranice fixných nákladov, avšak nie až tak ako združenia požadovali. Chceli totiž zohľadniť aj náklady na GDPR či nárast miezd v národnom hospodárstve, avšak úrad akceptoval len nárast osobných a mzdových nákladov z dôvodu prijatého sociálneho balíčka.

V súvislosti s nárastom ceny zemného plynu ÚRSO zvýši limitnú hodnotu variabilnej zložky tepla, ktorá je podmienkou na uplatnenie zvýšeného zisku pri využívaní obnoviteľných zdrojov energií. Rozšíril aj okruh obnoviteľných zdrojov bezpalivových technológií o aerotermálnu energiu, pri ktorej sa bude môcť časť fixných nákladov preniesť do variabilnej zložky. ÚRSO zároveň zahrnul plánovanú generálnu opravu medzi ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa môžu rozložiť počas piatich rokov, avšak len pri zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a plynu.

Regulátor naopak neakceptoval návrh ohľadom vypustenia ustanovení o maximálnych výškach cien vybraných palív na výrobu tepla a korekčných koeficientov. Zrušenie maximálnych cien by podľa ÚRSO negatívne ovplyvnilo cenu tepla. Teplári tiež chceli, aby úrad obmedzil počet hodín dodávky tepla odberateľom, ktorí majú aj vlastný zdroj zo súčasných 4000 hodín na 2500. Chceli tým demotivovať odberateľov od odpájania od centralizovaného zásobovania teplom a inštalácie vlastných zdrojov. Ani to však u regulátora neprešlo.


Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK