ÚRSO navrhuje zvýšiť ceny elektriny aj krátiť doplatok výrobcom z OZE

27. 4. 2018

Zdroj: Freepik

Elektrina má byť od budúceho roka drahšia. Vyplýva to z návrhu novely cenovej vyhlášky, ktorý zaslal regulačný úrad vybraným hráčom na trhu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhuje zvýšiť mesačné fixné platby pri dodávke elektriny zo súčasných 0,65 eur mesačne za odberné miesto na 0,75 eur. Platiť to má pre domácnosti aj malé podniky. Ďalšie drobné zvýšenie cien domácnostiam spôsobí úprava výpočtu výšky primeraného zisku pri cene za dodávku elektriny.

Do tretice má k rastu cien elektriny prispieť zmena hodnoty povoleného množstva strát v regionálnej distribučnej sústave. To sa dotkne aj segmentu podnikateľov – napríklad podnik s priemernou ročnou spotrebou takmer 40 GWh pripojený na napäťovú úroveň VVN zaplatí ročne o 158 eur viac oproti súčasnosti.

Otázny je ešte vplyv zmeny ceny silovej elektriny, čiže vývoja ceny na burze, ktorá sa v prípade rastu tiež podpíše pod zvýšenie nákladov spotrebiteľov. Údaje za prvé štyri mesiace tohto roka pritom ukazujú, že elektrina sa predáva drahšie oproti prvému polroku 2017, ktorý bol kľúčový pre výpočet tohtoročnej maximálnej regulovanej výšky ceny.

Krátenie doplatku

Zmena sa tiež plánuje pri vyplácaní výkupnej ceny pre zariadenia výrobcov z OZE a VÚ KVET. Novou podmienkou pre uplatnenie ceny určenej úradom má byť to, že súčet ceny elektriny, za ktorú ju producent predá, a doplatku nesmie byť vyšší ako cena, ktorú ÚRSO určil v cenovom rozhodnutí. Ak by teda výrobca nepredával elektrinu za cenu na straty, ktorá je pre tento rok stanovená pod 32 €/MWh a vykupujú ju obchodníci z troch tradičných, najväčších energetických skupín, ale predával ju inému obchodníkovi za vyššiu sumu, doplatok by sa mu krátil.

ÚRSO túto zmenu zdôvodňuje tým, že každé jedno navyše zarobené euro „generuje náklady, ktoré vstupujú do nákladov na výpočet tarify za prevádzkovanie systému a zvyšujú tak deficit celého systému“.

Expert z advokátskej kancelárie Poláček & Partners ale upozorňuje, že navrhované ustanovenie odporuje zákonu, a preto nemá vo vyhláške čo hľadať.

„Výška podpory pre výrobcu elektriny je jasne upravená v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Úrad nemôže prostredníctvom vyhlášky túto podporu znižovať. Zákon mu nič také neumožňuje,“ zdôraznil advokát Pavol Poláček. „Skutočným cieľom tohto ustanovenia je prinútiť výrobcov elektriny z OZE, aby elektrinu dodávali práve trom distribučným spoločnostiam, resp. ním povereným osobám. Vyhláška tak reaguje na najnovšie trendy na trhu, kedy výrobcovia elektriny z OZE začali elektrinu dodávať iným subjektom, ktoré im ponúkali vyššiu cenu.“

Ak by sa navrhované ustanovenie schválilo, vyhláška by podľa Poláčka zvýhodnila tri subjekty oproti ostatným účastníkom trhu, v čom vidí vážny problém. „Zákon umožňuje výrobcovi rozhodnúť sa, akému subjektu a za akú cenu elektrinu dodá. Takáto voľba nemôže mať vplyv na výšku doplatku, ktorý je stanovený a garantovaný zákonom,“ dodal advokát.

Ďalšie navrhované zmeny

V novele vyhlášky zároveň ÚRSO upravuje výpočet povolených výnosov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, medziročnú zmenu podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, ako aj podmienky pripojenia do sústavy.

Regulačný úrad chce tiež presadiť viaceré zmeny týkajúce sa pripájania elektrární v miestnych distribučných sústavách (MDS) a v prípadoch tzv. reťazenia pripojenia. Dotkne sa to najmä výrobcov, ktorí sú na regionálnu distribučku napojení cez viacero miestnych distribučných sústav. Prevádzkovateľ MDS tiež bude povinný mať s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzatvorenú zmluvu o pripojení a zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, a teda platiť G-komponent za prípadné výrobné zariadenie.

ÚRSO chce tiež zabrániť duplicitnému účtovaniu prekročenia rezervovanej kapacity a zakázať súčasný odber elektriny cez štandardné aj ďalšie napájacie vedenie, čím by si odberatelia mohli znižovať svoje poplatky za prístup do distribučky. Aby zbytočne nedochádzalo k blokovaniu kapacity v sústave, úrad umožní znížiť dohodnutú maximálnu rezervovanú kapacitu už po roku jej nevyužívania (namiesto súčasných dvoch rokov). Chce tým tiež predísť špekulatívnym pripojeniam, kedy žiadateľ požiada o pripojenie, ale nakoniec ho nevyužije.

Vzhľadom na nové sieťové predpisy môžu tiež stúpnuť náklady na prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny z dôvodu uznania dodatočných nákladov na projekty prideľovania kapacity a riadenia preťaženia sústavy. Naopak pozitívom pre firmy bude, že vzhľadom na informatizáciu verejnej správy už nebudú musieť úradu predkladať viaceré potvrdenia o nedoplatkoch na daniach či povinných poisteniach.

Zbieranie pripomienok

Predbežné znenie novely už bolo konzultované zo zástupcami spoločnosti SEPS aj prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav. Svoje podnety mohli regulátorovi zaslať aj ďalšie vybrané subjekty na trhu. ÚRSO v materiáloch, ktoré máme k dispozícii, uvádza, že relevantné podnety zapracoval do svojho návrhu novely. Nielen najväčší dodávateľ elektriny pritom vo svojej pripomienke požadoval dereguláciu cien za dodávku elektriny.

Spoločnosť ZSE Energia zároveň navrhla čiastočnú dereguláciu v prechodnom období; plnú kompenzáciu všetkých nákladov súvisiacich s cenovou regulovanou dodávkou, kde navrhla platbu za odberné miesto vo výške 1,5 eura; a tiež žiada vytvoriť samostatnú tarifu pre odberateľov vybavených inteligentnými meracími systémami (IMS) a sadzby pre nabíjačky elektromobilov. Tieto pripomienky sa v návrhu predloženom regulačným úradom do predbežného pripomienkovania neobjavili.

Okrem elektroenergetiky chystá regulačný úrad aj zmeny v cenovej regulácii plynárenstva, teplárenstva a vodárenstva. Posledná spomínaná oblasť sa už dostala do fázy medzirezortného pripomienkového konania, ostatné by mali nasledovať čoskoro. Trh by sa mal novými regulačnými pravidlami riadiť od začiatku budúceho roka.

Mohlo by vás zaujímať