Nová podoba európskeho trhu s elektrinou je schválená

26.3.2019

Europoslanci odsúhlasili posledné legislatívne predpisy z tzv. zimného energetického balíka. Týkajú sa pravidiel maloobchodného a veľkoobchodného trhu s elektrinou, pripravenosti na riziká aj európskej agentúry ACER.

Zdroj: European Parliament

Rokovania o novej európskej legislatíve, ktorá zásadne zmení fungovanie trhu s elektrinou v Európskej únii, sa skončili. Európsky parlament odobril posledné tri nariadenia a jednu smernicu z tzv. zimného balíka.
Zdroj: Európska komisia
Viaceré výhody a práva pre odberateľov

Nová smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou bola schválená pomerom hlasov 551 (za): 72 (proti): 37 (zdržalo sa hlasovania). Má priniesť zásadné pozitívne zmeny najmä pre odberateľov elektriny.

Jednotlivci alebo miestne komunity sa budú môcť aktívne zúčastňovať na trhu s elektrinou. Nové pravidlá majú uľahčiť život tým, ktorí si elektrinu vyrábajú sami a ktorí by jej nadbytok chceli predať ďalej.

Zjednoduší a urýchli sa proces zmeny dodávateľa, ktorý by mal trvať maximálne tri týždne. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, kedy spotrebiteľ o zmenu požiada a prebehnúť bez dodatočných poplatkov. Výnimkou bude ukončenie zmluvy uzavretej na dobu určitú pred vypršaním jej platnosti, pri ktorej majú byť poplatky primerané a nie vyššie ako priama finančná strata pre dodávateľa.

V každom členskom štáte budú povinne fungovať webové stránky na porovnávanie cien energie. Na Slovensku takúto online cenovú kalkulačku prevádzkuje napríklad ÚRSO. Nová legislatíva tiež ukladá dodávateľom povinnosť zjednodušiť faktúry pre občanov. 

Členské štáty budú mať naďalej možnosť - na základe prísnych pravidiel - dočasne regulovať ceny za účelom pomoci domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou alebo sú v tomto smere zraniteľné. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Smart metre aj dynamické tarify

Odberatelia budú môcť po novom požiadať o inštaláciu inteligentného merača, ktorý ukazuje spotrebu energie a jej cenu v reálnom čase a bude sa dať čítať i na diaľku. Nainštalovať by ho mali za spravodlivých podmienok a pri primeraných nákladoch do štyroch mesiacov od podania žiadosti. Za zavádzanie týchto meračov budú zodpovedné členské štáty, nebudú však povinné financovať ich inštaláciu v prípade, ak náklady budú prevyšovať prínosy.  

Okrem toho nové pravidlá počítajú aj so zmluvami s dynamickým tarifami, vďaka ktorým budú môcť odberatelia svoju spotrebu prispôsobiť cenovým signálom z trhu. Súčasná cenová regulácia ich na Slovensku neumožňuje.

Veľkoobchodný trh a kapacitné mechanizmy

Plénum Európskeho parlamentu odobrilo nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou pomerom hlasov 544 (za): 76 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania).

Jedným z hlavných cieľov nových veľkoobchodných pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70 % obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ. Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrinou tiež uľahčí obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe záväzného cieľa Únie mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby.

Vytvorí sa tiež spoločný rámec pre kapacitné mechanizmy, ktoré dosiaľ Brusel schvaľoval individuálne. V rámci týchto mechanizmov môžu členské krajiny poskytovať elektrárňam štátnu pomoc za účelom ich dočasného udržania v zálohe pre prípad výrazného nárastu dopytu po elektrine.

Nová legislatíva zavedie prísnejšie obmedzenia, ktoré by mali členským štátom zabrániť poskytovať štátnu pomoc najviac znečisťujúcim elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, teda aj uhoľným elektrárňam. Tieto opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe nariadenia do platnosti. Existujúcich elektrární sa budú týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.

Pripravenosť na riziká a solidarita

Európsky parlament pomerom hlasov 569 (za): 61 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania) schválil aj nariadenie týkajúce sa pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie.

Nová právna úprava by mala zlepšiť ochranu občanov pred nečakanými výpadkami dodávok elektrickej energie. Vnútroštátnym orgánom vznikne povinnosť vypracovať národné plány, ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektriny, a povinnosť zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by mali niesť primerané náklady.

Silnejší ACER

Napokon europoslanci schválili pomerom hlasov 558 (za): 75 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania) nariadenie, ktoré za účelom lepšej regulácie trhu EÚ s elektrinou posilňuje právomoci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

Texty nových európskych predpisov by mali ešte formálne schváliť zástupcovia členských štátov v Rade EÚ. Nariadenia následne začnú platiť hneď po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Len nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou má stanovený začiatok uplatňovania od 1. januára 2020. Smernicu budú musieť členské štáty zohľadniť v národnej legislatíve do 18 mesiacov.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK