SPP – distribúcia spúšťa register obnoviteľných plynov

31.5.2023 08:20

Spoločnosť SPP – distribúcia spúšťa prevádzku registra obnoviteľných plynov, ktorého úlohou je vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Register záruk pôvodu obnoviteľných plynov umožňuje vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ktoré reprezentujú 1 MWh  obnoviteľného plynu vpúšťaného do distribučnej siete. Prevádzkovateľom systému je spoločnosť SPP - distribúcia. 

„V súčasnosti pôjde najmä o biometán, ale v rámci západnej Európy sa už objavujú aj prvé záruky pôvodu vydané pre obnoviteľný vodík. Záruky pôvodu sa vytvárajú na základe údajov z merania na vstupe do distribučnej siete. V registri majú prevádzkovatelia biometánových staníc, výrobcovia obnoviteľných plynov, dodávatelia a odberatelia plynu a ďalší držitelia otvorené svoje účty. Následne sa v danom systéme uskutočňujú prevody záruk pôvodu,“ vysvetlil vedúci sieťového predaja SPP – distribúcia Jerguš Vopálenský.

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je nezameniteľný doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie so štandardizovanými kvalitatívnymi parametrami. „Pre výrobcu obnoviteľného plynu predstavuje pridanú hodnotu, ktorú môže monetizovať.“ 

Register obnoviteľných plynov umožní aj cezhraničný prevod záruk pôvodu, či už z dôvodu ich predaja alebo nákupu. „Ide o kľúčový nástroj na umožnenie obchodných tokov obnoviteľných plynov skrz európsku plynárenskú infraštruktúru. Spustenie registra obnoviteľných plynov prispeje k dekarbonizácii sektora plynárenstva a záruky pôvodu si nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu,“ uzavrel Jerguš Vopálenský.

Téme registra obnoviteľných plynov sme sa do hĺbky venovali v tomto texte.