22.6.2022 18:21

Poslanci Národnej rady SR schválili v druhom a treťom čítaní návrh novely zákona o energetike. Ak  legislatívu odobrí prezidentka, pravidlá trhu s elektrinou prejdú zásadnými zmenami, zavedú sa noví účastníci trhu ako napr. agregátori alebo energetické spoločenstvá, dôjde k prenastaveniu dátových tokov aj úprave postupov pri vydávaní osvedčení pre výstavbu energetických zariadení.

V rámci schváleného energetického balíčka sa ďalej podarilo upraviť doterajšie podmienky pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov (IMS), upraviť oblasť obstarávania podporných služieb alebo služieb flexibility a zaviesť nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. „Nová legislatíva taktiež zabezpečí zvýšenie transparentnosti na energetickom trhu zavedením verejných konzultácii technických podmienok, prevádzkových poriadkov a plánov rozvoja prevádzkovateľov sústav ako kľúčových dokumentov pre užívateľov sústav z hľadiska plánovania investícií, podmienok prístupu a pripájania odberateľov a výrobcov elektriny,“ uviedol v tlačovej správe štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.

V rámci zmien dochádza i k rozšíreniu doterajších právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a posilňuje sa spolupráca úradu s regulačnými orgánmi ostatných členských štátov EÚ. „Dôležité je, že novelou sa rozšíri doterajší rozsah vecnej regulácie ÚRSO, ako aj jeho možnosti pri riešení a rozhodovaní sporov,“ poznamenal ďalej Karol Galek.

Komplexne sme sa zmenám vyplývajúcim zo zákona venovali v tomto texte