Energetici budú podliehať novým pravidlám na zníženie emisií metánu

16.11.2023 10:09

Krajiny EÚ a europarlament sa dohodli na nových pravidlách na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky. Nariadením sa zavádzajú nové požiadavky pre ropný, plynárenský a uhoľný sektor na meranie, vykazovanie a overovanie emisií metánu.

Zdroj: Polskie LNG SA
Nové nariadenie, pri ktorom včera vyjednávači európskych inštitúcií dosiahli predbežnú dohodu, je súčasťou druhého balíka legislatívnych návrhov Fit for 55. Metán je veľmi účinný skleníkový plyn a je druhý v poradí za oxidom uhličitým v celkovom vplyve na zmenu klímy

Zaviesť sa majú zmierňujúce opatrenia, aby sa takýmto emisiám zabránilo. Ide najmä o odhaľovanie únikov metánu a následné opravy, ako aj obmedzenie odplyňovania a spaľovania. Navrhujú sa v ňom aj globálne monitorovacie nástroje na zabezpečenie transparentnosti metánových emisií z dovozu ropy, plynu a uhlia do EÚ.

Do určitých časových období od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia budú musieť prevádzkovatelia predložiť príslušným orgánom správy, ktoré obsahujú kvantifikáciu emisií metánu na úrovni zdroja (do 18 mesiacov), kvantifikáciu emisií metánu na základe priamych meraní na úrovni zdroja v prípade prevádzkovaných zariadení (do 24 mesiacov), kvantifikáciu emisií metánu na základe priamych meraní na úrovni zdroja doplnenú o merania metánových emisií na úrovni lokality do 36 mesiacov a do 31. mája každý nasledujúci rok) a kvantifikáciu metánových emisií na základe priamych meraní na úrovni  zdroja v prípade neprevádzkovaných zariadení (do 48 mesiacov a do 31. mája každý nasledujúci rok).

Vrty a bane

V predbežnej dohode sa stanovuje, že členské štáty majú viesť a pravidelne aktualizovať súpis všetkých vrtov. Pri vrtoch zlikvidovaných kratšie ako 30 rokov sa má predložiť dôkaz o nulových emisiách metánu, pri iných vrtoch sa má predložiť vtedy, ak je k dispozícii. Musia sa udržiavať a pravidelne aktualizovať plány zmierňovania na účely sanácie, regenerácie a trvalého zasypania neaktívnych vrtov.

Prevádzkovatelia baní budú musieť predkladať príslušným orgánom správy obsahujúce ročné údaje o emisiách metánu na úrovni zdroja (do 12 mesiacov) pre aktívne bane a budú musieť monitorovať uzavreté bane, ktoré prešli likvidáciou. Budú sa musieť udržiavať a pravidelne aktualizovať plány zmierňovania na účely sanácie, regenerácie a trvalého zasypania neaktívnych vrtov.

Do rozsahu pôsobnosti povinností stanovených v nariadení patria aj bane, ktoré sú zatvorené alebo opustené aspoň 70 rokov s výnimkou tých, ktoré sú viac ako 10 rokov celkom zatopené.

Úniky a dovoz

Cieľom programu kontroly tesnosti plynárenských zariadení a opráv únikov je identifikovať zdroje únikov metánu vrátane iných neúmyselných emisií metánu a opraviť alebo vymeniť príslušné komponenty. Komisia má do 12 mesiacov prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoviť minimálne detekčné limity pri štandardnej teplote a tlaku.

Pokiaľ ide o dovoz ropy a plynu, najprv sa uskutoční zber údajov a na vytvorí globálny nástroj monitorovania metánových emisií a mechanizmus rýchlej reakcie pre veľké zdroje metánových emisií. V druhej a tretej fáze by exportéri energetických nosičov do EÚ mali uplatňovať rovnocenné opatrenia na monitorovanie, vykazovanie a overovanie do 1. januára 2027 a ekvivalentné maximálne hodnoty metánovej intenzity do roku 2030.

Dosiahnutú predbežnú dohodu ešte musia formálne schváliť členské štáty v Rade EÚ aj Európsky parlament. Viac o návrhu európskeho nariadenia sa dočítate aj v našom staršom článku.