Zmeny európskej a národnej legislatívy hýbu odvetvím energetiky

11. 12. 2019

Schválený rozsiahly európsky balík smerníc a nariadení čaká na uvedenie do praxe. Domáca legislatíva a regulácia zatiaľ prechádza čiastkovými úpravami.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Aktuálne legislatívne novinky boli hlavnou témou tohto týždňového seminára, ktorý zorganizovala spoločnosť sféra, a.s.. Zástupcovia firiem, ktoré sú členmi platformy ENERGOKLUB® sa ho zúčastnili v hojnom počte. Advokát Rastislav Hanulák publiku predstavil nielen samotné ustanovenia nových európskych a slovenských predpisov, ale predovšetkým poukázal na ich dopady a úskalia.

V súvislosti s prípravou nového energetického a klimatického plánu, ktorého návrh v stredu 11. 12. schválila vláda, upozornil, že aj pri takto strategickom dokumente sa potvrdilo, že verejné konzultácie, resp. povinný viacúrovňový dialóg, robíme na Slovensku len technicky a tento proces berieme len ako nevyhnutnosť.

V súvislosti s novou smernicou o pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá sa má uplatňovať už začiatku roka 2021, vyzdvihol otázku flexibility a postavenia nových subjektov na trhu a bližšie sa venoval aj otázke deregulácie cien. Pokiaľ ide o smernicu o podpore využívania energie z OZE, Hanulák poukázal na niekoľko priam neaplikovateľných ustanovení v súčasných slovenských pomeroch a tiež na výzvy súvisiace s právami samospotrebiteľov a komunít vyrábajúcich elektrinu z OZE.

Pri novinkách v domácej legislatíve sa odborník na energetickú legislatívu v prednáške zameral na tohtoročné zmeny vo vyhláškach ÚRSO, ktoré súvisia s podporou OZE a VÚ KVET vrátane tzv. biomasakru, uplatňovaním práva na výkup elektriny a na doplatok v budúcom roku a tiež na nový systém záruk, ktorý sa spustí od začiatku roka 2020. Už schválené regulačné úpravy má ešte doplniť nové znenie vyhlášky 24/2013.

Advokát Rastislav Hanulák podčiarkol niektoré plánované zmeny týkajúce sa uplatňovania a oslobodenia od platby TPS a TSS, poskytovania údajov OKTE zo strany výrobcov, spôsobu určovania vlastnej spotreby pri výrobe elektriny, postavenia OKTE pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlky a centrálnej fakturácii či postavenia dodávateľov poslednej inštancii v prípade zlyhania výkupcu elektriny. Vzhľadom na ešte nezačaté medzirezortné pripomienkovanie však avizované nové pravidlá nestihnú vstúpiť do účinnosti od 1. 1. 2020.

V rámci diskusie sa účastníci seminára veľmi kriticky vyjadrovali najmä ohľadom neskorého spustenie procesov súvisiacich s povinným výkupom, obzvlášť uzatvárania zmlúv. Vzhľadom na množstvo rizík nesplnenia lehôt a nových povinností považujú dokonca niektorí výrobcovia celý nový systém podpory za mašinériu na pokuty.

Prezentáciu, ktorá odznela na seminári 9. decembra 2019, nájdu členovia platformy ENERGOKLUB® po prihlásení v sekcii Zdroje.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať