Ministerstvo hospodárstva stále doťahuje detaily reformy OZE

15. 2. 2018

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva ešte úplne nedokončilo návrh reformy systému podpory obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie elektriny a tepla (OZE a VÚ KVET). Presné detaily rezort doťahuje, v hre zostáva niekoľko otvorených otázok. Nový systém však musí zodpovedať podmienkam platného usmernenia Európskej komisie pre štátnu pomoc v energetike.

Isté je, že u dnes prevádzkovaných zdrojov by sa mal systém zachovať a dôjde u nich predovšetkým k zmene administratívnej správy systému. Pre nové zdroje sa však zavedie dvojaký systém doplatkov a príplatkov, v závislosti od výkonu.

Kvóty pre malých, aukcie pre veľkých

Podľa poslednej pracovnej verzie návrhu nového zákona sa majú prednostné práva pre výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET zachovať a zostať bez obmedzenia výkonu. Hranica podpory odberom elektriny, ktorá sa dnes poskytuje pre zdroje s inštalovaným výkonom do 125 MW, resp. do 30 kW pri fotovoltike, má byť po novom do výkonu 250 kW.

Ministerstvo chce posunúť hranicu podpory doplatkom, resp. príplatkom pre nové zdroje, a to na úroveň do 500 kW pre príplatok, resp. do 50 kW pokiaľ ide o doplatok.

Zmeniť sa má tiež hranica zodpovednosti za odchýlku, a to zo súčasného výkonu 1 MW, resp. do 30 kW pre fotovoltiku, na novú úroveň vo výške 250 kW.

Efektívnejšia administratíva

Elektrinu bude vykupovať jeden výkupca elektriny, ktorý vzíde zo súťaže, namiesto súčasných troch výkupcov, ktorými sú regionálne distribučné spoločnosti. Taktiež zúčtovateľ odchýlky by mal vzísť zo súťaže, resp. ho určí ministerstvo.

Administratívu bude mať na starosti zúčtovateľ podpory, ktorým má byť operátor trhu OKTE. Zmeniť sa má tiež účel zužitkovania elektriny, ktorá sa bude predávať na voľnom trhu.

Zatiaľ čo dnes neexistuje mechanizmus kontroly rozpočtu systému podpory, čoho dôsledkom je aj existujúci mnoho miliónový deficit, po zrealizácii reformy systému OZE a VÚ KVET chce ministerstvo zaviesť kvóty pre menšie zdroje, väčšie budú podliehať systému aukcií. Výška tarify pri doplatku bude naďalej závisieť od typu technológie a výkonu zdroja, príplatok bude závisieť od technológie a vysúťaženej ceny. Taktiež sa majú stanoviť obmedzenia pokiaľ ide o rekonštrukcie zariadení.

Zmeny pri kogenerácii

V prípade výroby elektriny z VÚ KVET chce ministerstvo hospodárstva zaviesť osobitný režim pre rekonštrukcie teplární, ktoré sú u nás významným hráčom na trhu. naavyše viaceré z nich sú v štátnom vlastníctve. V súčasnosti vďaka spoluspaľovaniu OZE alebo kogenerácii poberajú štedré doplatky - napr. v roku 2016 šlo  Ak dôjde k zvýšeniu výkonu, doplatok sa nebude vyplácať na všetku elektrinu, ale len na pomernú čiastku vyrobenej elektriny, ktorá by zodpovedala výške pôvodného výkonu.

Kogeneračné zdroje tiež budú musieť spĺňať podmienky účinnosti. Účinnosť premeny primárneho paliva na využiteľné teplo a elektrinu by mala byť najmenej 85 % pri spaľovaní plynných palív a 75 % pri spaľovaní biomasy a uhlia.

Ďalšou podmienkou je, že podporovaný zdroj bude musieť slúžiť na dodávku tepla pre verejnosť. Najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa má dodávať cez systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT) a zároveň najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla prostredníctvom CZT má slúžiť na zásobovanie verejnosti. V opačnom prípade che ministerstvo podporu krátiť.

Otvorené otázky

Okrem týchto viac-menej jasných parametrov reformy systému podpory OZE a kogenerácie ešte rezort hospodárstva zapracováva niekoľko podnetov. Jedným z nich je lokálny zdroj s inštalovaným výkonom niekoľko 100 kW, pri ktorom má byť odberné miesto identické s odovzdávacím miestom a bude mať nárok na prednostné pripojenie. Jeho maximálna rezervovaná kapacita v sústave má byť 10 % celkového inštalovaného výkonu.

MH uvažuje, že distribútor elektriny bude mať právo takýto lokálny zdroj odpojiť od sústavy, ak dodávka elektriny do sústavy prekročí 10 % výkonu v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťhodinách.

Rezort chce tiež zapracovať podnet zo strany prevádzkovateľov zdrojov VÚ KVET, podľa ktorého by mohli mať naďalej nárok na podporu zariadenia s výkonom do 1 MW, u ktorých sa najmenej 60 % vyrobeného tepla využije na jeho dodávku systémom CZT.

Mohlo by vás zaujímať