ÚRSO predstavil novú koncepciu riešení energetickej chudoby

21. 11. 2022

Chýbajúca konkrétna definícia a neznámy počet energeticky chudobných domácností – aj to sú závery návrhu koncepcie, ktorú predložil energetický regulátor na pripomienkovanie. Návrhy opatrení pre ďalšie riešenia vidí v rámci vlastných kompetencií aj v gescii iných rezortov. Budúce kroky by mala zastrešiť nová medzirezortná pracovná skupina.

Zdroj: Freepik

Pred začiatkom nového regulačného obdobia predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh novej koncepcie v na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Táto úloha mu vyplýva zo zákona o regulácii. Materiál sa zameriava na vymedzenie návrhu metodiky definície energetickej chudoby vrátane návrhu kvalifikačných kritérií, ako aj na vymedzenie návrhu odporúčaného rámca možných opatrení na účel ochrany a zníženia počtu odberateľov energie (elektriny, plynu a tepla), ktorí sú ohrození energetickou chudobou a návrhu nástrojov ochrany týchto odberateľov energií v domácnosti pred energetickou chudobou v Slovenskej republike.

Juris: Cieľom koncepcie je ponúknuť najmä systémové opatrenia do budúcnosti 

„Nové regulačné obdobie sa začne od 1. januára 2023, preto sme v roku 2022 pristúpili k úlohe ako k jednej z priorít. Som rád, že sa nám ju podarí v určenom termíne splniť a na vládu predložíme kvalitný dokument. Proces prípravy tiež aktívne konzultujeme aj s ministerstvami financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, ako to predpokladá spomínaný zákon," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Hoci sú očakávania od návrhu koncepcie vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu s energiami vysoké, cieľom materiálu je podľa ÚRSO onúknuť najmä systémové opatrenia do budúcnosti, nie priniesť okamžité riešenie a odpoveď na terajší krízový stav. „Ochranu odberateľov pred očakávanými budúcoročnými extrémnymi cenami elektriny, plynu a tepla majú riešiť aktuálne prijímané mimoriadne opatrenia vlády SR a Európskej komisie, pričom my ako úrad poskytujeme príslušným inštitúciám maximálnu možnú súčinnosť. Ochrana spotrebiteľov v domácnostiach, ale aj pomoc ostatným odberateľom je tak našou prioritou aj v týchto zložitých časoch, ako aj v dlhodobejšom horizonte," zdôraznil ďalej Juris.

Navrhované opatrenia sú rozdelené na možné nástroje v kompetencii ÚRSO a odporúčania v kompetencii iných orgánov štátnej a verejnej správy.

ÚRSO zdôraznil, že tému energetickej chudoby považuje za integrálnu súčasť problematiky chudoby ako takej. Energetickú chudobu možno charakterizovať ako nedostupnosť dodávok elektriny, tepla, teplej vody a pitnej vody v základnom štandarde za primerané ceny a v primeranej kvalite. Pripomenul, že európsky projekt „Solutions to tackle energy poverty“ (STEP), ktorý mapoval použitie vhodných indikátorov, odporúča na Slovensku aplikovať indikátor príjmu vo vzťahu k nákladom na energie.

Téma energetickej chudoby je na základe vyhodnocovania rôznych indikátorov primárne témou sociálnej situácie dotknutých domácností a podstatná časť systémových opatrení by preto mala byť podľa energetického regulátora súčasťou a byť súladná so sociálnou politikou štátu. Zároveň upozornil, že na Slovensku absentuje zákonný rámec a kritériá na komplexné posudzovanie a identifikáciu domácností ohrozených energetickou chudobou, a to nad rámec legislatívnej pôsobnosti zákona o regulácii. Tým je znemožnená  ich identifikácia, najmä ak využívajú na vykurovanie iné zdroje ako elektrinu alebo plyn (príp. teplo zo sústav centralizovaného zásobovania teplom) alebo nevyužívajú služby verejných vodovodov a kanalizácií. Ide o státisíce domácností, ktoré vykurujú svoje príbytky drevom alebo inými tuhými palivami, prípadne si zabezpečujú odvoz splaškovej vody samostatne.

Na základe modelového príkladu však ÚRSO konštatuje, že z celkového počtu asi 1,8 milióna domácností v roku 2020, by mohlo byť až takmer 24% z nich ohrozených energetickou chudobou.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať