Anketa: Ako hodnotíte program nového kabinetu v energetike?

16. 11. 2023

Vláda Roberta Fica minulý týždeň schválila svoje programové vyhlásenie, v rámci ktorého je samostatná časť venovaná aj energetickej politike. O názor na krátkodobé, ale aj dlhodobé priority nového kabinetu v tejto oblasti sme sa pýtali zástupcov sektorových organizácií, analytikov alebo environmentalistov.

Zdroj: Freepik

Podpora OZE, rozvoja jadrovej energetiky, posilnenie úlohy štátu v strategických energetických podnikoch alebo zefektívnenie ÚRSO. V nedávnom texte sme sa bližšie pozreli na ciele, ktoré si stanovila nová vláda vo svojom programovom vyhlásení (PVV) v oblasti energetiky. Momentálne o schválenom PVV rokujú poslanci Národnej rady SR.

Anketová otázka: Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v energetike?

Radovan Ďurana
analytik, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Programové vyhlásenie vlády k energetike si musí prečítať človek dvakrát. Prvé rýchle čítanie sa skončí so záverom, že Slovensko pôjde ďalej ako doteraz, základ v jadre, kúrenie plynové, opatrný rozvoj obnoviteľných zdrojov. Pri druhom čítaní, keď čitateľa prestanú vyrušovať zahmlené okrasné formulácie samých pozitív, vyplávajú na povrch nášľapné míny a množstvo tvrdení, ktoré si navzájom odporujú. V jednej vete vláda hovorí o zabezpečení cenovej udržateľnosti energií a o konkurencieschopnom trhovom prostredí. Ako idú tieto dva faktory dohromady? Trhové prostredie existuje len vtedy, ak práve meniaca sa cena umožňuje hľadanie novej rovnováhy dopytu a ponuky.  Ako chce vláda budovať konkurenčné prostredie, keď zároveň chce posilniť úlohu štátu v energetických podnikoch? Ak vláda hovorí o potrebe zeefektívnenia regulácie trhu s energiami, hovorí tým, že ÚRSO nedostatočne zabezpečuje „nízke“ ceny? Vláda chce zároveň identifikovať energetickú chudobu. Znamená to, že konečne zmizne plošná regulácia cien energií pre domácnosti? Ťažko. V dokumente sú síce odkazy na plnenie záväzkov, napr. Parížskej dohody, ale ako je toto zlučiteľné s podporou využívania plynu, keď vodík je stále príliš drahý ako energonosič? Programové vyhlásenie neobsahuje síce žiadne dramatické zmeny smeru vývoja energetiky, ale použitý nejasný jazyk a neurčité formulácie, budú dávať vláde obrovský priestor na rozhodnutie podľa vlastných potrieb.

 

Karel Hirman
analytik, bývalý minister hospodárstva SR

Svet okolo nás, EÚ a aj energetika sa od roku 2020 zásadne zmenili a tieto búrlivé a radikálne zmeny budú pokračovať. Akokoľvek dobre znejúce domáce zámery a ciele v oblasti energetiky v programovom vyhlásení, sú preto ešte viac závislé od postavenia a rešpektu SR v EÚ a v našom severo-atlantickom priestore, vzťahov s našimi spojencami a partnermi v tomto priestore a osobitne s našimi bezprostrednými susedmi. Súčasne napĺňanie energetickej politiky bude ovplyvňovať čoraz významnejšie nielen schopnosť efektívne a transparentne čerpať rôzne zdroje EÚ, ale aj makroekonomická situácia a kondícia štátnych financií, ako aj kondícia a konkurencieschopnosť našich energetických podnikov.

  

Stanislav Janiš
predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)

Vládny program v oblasti energetiky je vyvážený a plniteľný. PVV bezpečnosť energetiky a jej transformáciu na nízkouhlíkovú, logicky stavia na rozvoji súčasnej energetickej infraštruktúry, zdrojovej či sieťovej  v oblasti elektriny, tepla a plynu. Dopĺňa ju OZE a logicky k nej podporuje výstavbu točivých zdrojov elektriny pre zabezpečenie stability elektrizačnej sústavy. Výstavba točivých zdrojov elektriny v spojitosti s umiestnením tepla z nich do systémov diaľkového vykurovania vytvára energeticky a palivovo efektívny systém. Vítame, že PVV sa zameriava aj na diaľkové vykurovanie (dnes vykuruje 761 tisíc domácností, cca 40 % obyvateľov) ako na  efektívnu formu dekarbonizácie vykurovania a budov. Podpora najefektívnejšej kombinovanej výroby elektriny a tepla s implementáciou OZE, odpadového tepla a aj tepla z energetického využitia  odpadov je cesta k dosiahnutiu cieľov dekarbonizácie. Na všetky tieto výzvy sú systémy diaľkového vykurovania pripravené.

 

Ján Karaba
riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý bol realizovaný v septembri, je zrejmé, že budúcnosť výroby elektriny vidia Slováci predovšetkým v obnoviteľných zdrojoch energie. Ľudia dokonca vnímajú, že tieto zdroje sú pre budúcnosť dôležitejšie ako napríklad jadrová energia. V SAPI preto považujeme za pozitívne, že aj vládou SR schválené programové vyhlásenie vlády hovorí o rozvoji OZE a konkrétne o potrebe využívania veterných elektrární. V minulosti sa vo vládnych programoch hovorilo o podpore obnoviteľných zdrojov energie iba vo všeobecnosti a nedávala sa im skutočná politická priorita. Veríme, že tentokrát za týmto záväzkom novej vlády budú nasledovať aj konkrétne opatrenia v oblasti legislatívy a zjednodušovania povoľovacích procesov. Slovensko by malo vo výrazne väčšej miere využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, a to nielen preto, že sú zelené a ekologické, ale najmä preto, že sú domáce a cenovo dostupné. 

 

Richard Kvasňovský
výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ)

SPNZ vníma pozitívne Programové vyhlásenie vlády (PVV), považuje ho vyvážený dokument, ktorý pomenúva všetky hlavné výzvy týkajúce sa energetiky. Sme radi, že zemný plyn je považovaný za dôležitý energetický nosič na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Oceňujeme, že vláda vníma pozíciu a potenciál plynofikácie Slovenska a jeho využitie v priemysle, vykurovaní a nasadzovaní obnoviteľných plynov. Za dôležité považujeme, že podstatná časť PVV sa venuje aj energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii zdrojov a ciest, vrátane podpory projektu Solidarity Ring. V tejto súvislosti nám chýba v PVV využitie potenciálu domácej ťažby ako dôležitého dielika znižovania potreby dovozu zemného plynu. Za ďalší dôležitý aspekt PVV považujeme deklarované obnovenie sociálneho dialógu a najmä riadneho legislatívneho procesu pri schvaľovaní zákonov a ich noviel. Celkovo je navrhované PVV veľmi dobrý základ na konštruktívnu spoluprácu s vládou v oblasti energetiky. Veríme, že sa jeho deklarované zámery aj podarí naplniť.

 

Juraj Melichár
koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme-CEPA

Je pozitívne, že pre vládu je prioritou zvyšovanie energetickej efektívnosti a energetických úspor, ktoré môžu, ak sa dobre uchopia, pomôcť efektívnejšie pripájať geotermálne zdroje, tepelné čerpadlá, solárne systémy a zdroje odpadového tepla do systémov centrálneho zásobovania teplom.
Celkovo je však dôraz na obnoviteľné zdroje oveľa menší ako podpora pre fosílny zemný plyn či jadrové zdroje. Bolo by skvelé, ak by vláda venovala vyššiu pozornosť domácim zdrojom obnoviteľnej energie, najmä sociálne spravodlivej podpore solárnej, veternej, geotermálnej energie a využívaniu tepelných čerpadiel, ktoré sa v čoraz vyššej miere vyrábajú na Slovensku.

Správnym plánom je výstavba nových cezhraničných prepojení (interkonektorov) v oblasti elektroenergetiky, a to najmä smerom na Ukrajinu. Na druhej strane, v oblasti plynárenstva chýba zmienka o stredno- až dlhodobej priorite - útlme využívania a dovozu fosílnych palív.

Čas ukáže čo znamená komplexný a efektívny systém kompenzácií cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla pre domácnosti a ostatných zraniteľných odberateľov. Je dôležité, aby si Slovensko definovalo energeticky zraniteľných odberateľov a kompenzovalo ceny tak, aby sme motivovali k úsporám energií a tým aj našej dlhodobej odolnosti voči cenovým výkyvom, klimatickej kríze a pod. Namiesto kompenzácií cien (a zníženie súvisiacich poplatkov) fosílneho plynu, ktoré si nemôžeme dovoliť, by sme mali podporovať úspory a výmenu plynových kotlov za tepelné čerpadlá a iné zdroje, napríklad zo schém Obnov dom, Zelená domácnostiam, či neskôr z Modernizačného fondu. Slovensko je podľa medzinárodného hodnotenia návrhu národného energetického a klimatického plánu najmenej ambiciózne zo všetkých krajín EÚ vo využívaní tepelných čerpadiel (cieľ 2030 v kWh/osobu). Je to paradoxné, lebo ich výroba na Slovensku sa výrazne zvyšuje.

 

Ján Weiterschütz 
predseda výkonného výboru, Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS)

Národná vodíková asociácia Slovenska oceňuje, že vodík ako nástroj urýchlenia transformácie národného hospodárstva na nízkouhlíkové sa po prvýkrát v histórii objavil v návrhu programového vyhlásenia vlády, čo dáva predpoklad kontinuity rozvoja slovenského vodíkového ekosystému. Vláda ďalej špecifikuje, že vytvorí podmienky pre akumuláciu energie vo vodíku, pre využívanie vodíka v ťažkej doprave a priemysle s dôrazom na ekonomickú návratnosť a pozitívny dopad na ceny energií.

Mohlo by vás zaujímať