ÚRSO presadzuje viacero kľúčových legislatívnych opatrení na ochranu pred zdražovaním

28.6.2022 11:05

ÚRSO informoval o 9 opatreniach, ktoré chce presadiť v záujme ochrany zraniteľných odberateľov pred dopadmi zdražovania cien energií v roku 2023. Kompetenecie regulačného úradu sú obmedzené.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

„Úrad v maximálnej miere využije všetky regulačné nástroje, ktoré mu dáva slovenská legislatíva, aby ochránil záujmy zraniteľných odberateľov energií. Avšak ani pri maximálnom znížení distribučných poplatkov, či primeraného zisku, nie je v súčasnosti šanca na plnú kompenzáciu extrémneho nárastu trhových cien energií na svetových burzách. Napríklad pri plyne totiž tvorí trhová cena až 56 % z celkovej koncovej ceny plynu. A s cenou plynu samozrejme ide ruka v ruke aj cena tepla pre domácnosti v nadchádzajúcej kurenárskej sezóne,“ uviedol predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris. 

Balík deviatich vybraných opatrení

ÚRSO zadefinoval 9 tém a návrhov, ktoré sa v rámci svojich kompetencií usiluje presadiť. „Úrad uvedené témy a návrhy priebežne predkladá  v rámci legislatívnych konaní a bude pokračovať v hľadaní možností ich zapracovania do primárnej legislatívy,“ poznamenal Juris. 

  1. zákaz tzv. podomového predaja elektriny a plynu
  2. zákaz odpojenia odberateľa v domácnosti vo vykurovacom období
  3. právo odberateľa v domácnosti v prípade jeho neuhradených záväzkov na poskytnutie splátkového kalendára na primeranú sumu a primerané obdobie v závislosti od jeho platobných možností,
  4. právo odberateľa využiť bezodplatne služby a pomoc finančného resp. energetického poradcu pri problémoch s vyrovnávaním záväzkov
  5. právo odberateľa na pravidelné prehodnocovanie výhodnosti zaradenia do príslušnej tarify s prípadným návrhom na jeho preradenie vzhľadom na históriu odberu
  6. zjednodušenie procesu vypovedania zmluvy zo strany odberateľa voči dodávateľovi pri viazanosti na určité obdobie
  7. povinnosť potvrdzujúceho audiozáznamu (verifikačného hovoru) po uzavretí zmluvy so zraniteľným odberateľom mimo obchodného priestoru obchodníka
  8. určenie maximálnej možnej miery nárastu preddavkových platieb regulovaných produktov pre odberateľov v domácnosti
  9. legislatívna úprava procesu zmeny odberateľa 

Úrad zároveň bude pokračovať v presadzovaní ďalších návrhov do primárnej legislatívy SR, ktoré vyplývajú z aktuálneho vývoja na trhu s elektrinou a plynom ako sú rozšírenie kategórie „odberateľov v domácnosti“ o všetkých odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn len na účel spotreby v domácnosti, či právo odberateľa v domácnosti na poskytnutie dostatočných informácií a dostatočného času pred vykonaním odpojenia od dodávky elektriny alebo plynu z dôvodu jeho neuhradených záväzkov.

Možnosti regulačného úradu sú obmedzené

ÚRSO nemá v zmysle platnej legislatívy SR ako úrad vlastnú legislatívnu iniciatívu, preto je presadenie týchto tém a návrhov do primárnej legislatívy SR v kompetencii jednotlivých ministerstiev ako ústredných orgánov štátnej správy, s ktorými je úrad pripravený naďalej úzko spolupracovať," vysvetli v tlačovej správe hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.