SIEA a ZMOS podpísali memorandum o spolupráci

25.9.2023 08:54

SIEA a ZMOS podpísali memorandum o spolupráci pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov. Spolupráca sa týka pripravovaného projektu Kapacity pre regióny, v rámci ktorého vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky.

„Naším spoločným cieľom je vybudovať odborné kapacity, ktoré budú schopné analyzovať, ako využiť energiu v regiónoch tak, aby zvýšili svoju sebestačnosť. Je to dôležitý krok k ekonomickej stabilizácii, ktorý umožní znížiť náklady aj závislosť od dovozu palív a energie. Kľúčové bude nájsť riešenia pre regióny ako celky, ktoré pomôžu aj menším samosprávam. Aj vďaka aktívnej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska bude možné zabezpečiť, aby sa užitočné informácie a odporúčania dostali ku všetkým,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). 

Úlohou odborníkov v regionálnych centrách udržateľnej energetiky bude na základe analýz zozbieraných dát stanoviť potenciál úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov a zistiť, ako a do akej miery by mohol byť región sebestačný. Podieľať sa budú aj na príprave a aktualizácii regionálnych stratégií a pomôžu samosprávam s ich realizáciou. Výstupom tejto spolupráce budú aj podklady pre štátnu správu, ktoré poslúžia pri nastavovaní podporných programov tak, aby zohľadňovali regionálne potreby.

Záväzky, ku ktorým sa pripojilo Slovensko v rámci uhlíkovej neutrality do roku 2050, ale najmä záväzky v Programe Slovensko 2021-2027, ktoré budeme musieť napĺňať, sú aj o samosprávach, mestách, mestských častiach a obciach. Požiadavky sú kladené aj na miestnu úroveň, ktorá v závere bude niesť časť zodpovednosti za plnenie cieľov a indikátorov v oblasti klímy a energetiky krajiny. Samotná úspešnosť projektov samospráv z Programu Slovensko 2021-207 bude o dátach, ktoré žiaľ v tejto oblasti absentujú, a preto spoluprácu so SIEA a regionálnymi centrami udržateľnej energetiky považujem za viac ako dôležitú a prínosnú pre miestne samosprávy, pre úspešnosť ich európskych projektov, lokálnych energetických riešení či samotnej lokálnej sebestačnosti nielen v rámci samosprávy samotnej, ale aj vo vzťahu k svojim obyvateľom,uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Národný projekt Kapacity pre regióny bude financovaný z európskych a štátnych zdrojov z Programu Slovensko. SIEA v tejto súvislosti podpísala memorandum o spolupráci s Úniou miest Slovenska a združením SK8. Samosprávne kraje budú zriaďovateľmi 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky. O to, aby mali k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA.

Zároveň SIEA pripraví rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti, ktorý nielen významne zvýši efektívnosť plánovania, ale skvalitní aj praktické využitie množstva dát a informácií, ktoré takto samosprávy, regióny aj štát získajú.