SAPI: Správa o stave rozvoja OZE v elektroenergetike za rok 2023

3.4.2024 11:52

Pri väčšine druhov OZE sú ambície Slovenska pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 nedostatočné. Konštatuje to Správa o stave trhu obnoviteľných zdrojov energie za rok 2023, ktorú pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). 

Zdroj: Freepik

Analytici SAPI vypracovali Správu o stave trhu obnoviteľných zdrojov energie za rok 2023 (Slovak Market Outlook for Renewables 2023). Cieľom štúdie, ktorá je určená pre potreby asociácie a potenciálnych investorov, je zmapovať aktuálny stav odvetvia a súčasne reflektovať perspektívu vývoja odvetvia vo svetle nedávno prijatých záväzkov vlády. Aj preto správa mapuje udalosti uplynulého roku 2023 a analyzuje vplyv týchto udalostí na budúci rozvoj odvetvia OZE.

Aj na konci roka 2023 dominovala spomedzi obnoviteľných zdrojov na Slovensku vodná energia, ktorá predstavuje až 71 % z celkovej inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov energie (OZE). S 23 % nasledovala fotovoltika, pričom bioenergia, vrátane bioplynu mali na celkovej inštalovanej kapacite OZE podiel len 6 %. Veternej energie je na Slovensku inštalovanej aktuálne 3 MW a geotermálna energiu sa na výrobu elektriny nevyužíva vôbec.

Zdroj: SAPI

Podľa najnovších údajov sa celkovo OZE  podieľajú viac ako 23 % na výrobe elektriny na Slovensku.

„V sektore fotovoltiky sme v roku 2023 zaznamenali pomerne výrazný nárast inštalovanej kapacity, ktorý je spôsobený predovšetkým záujmom zo strany firiem, ktoré motivuje potreba energetickej transformácie. V tragickom stave je však veterná energetika, kde nám už 20 rokov nepribudla žiadna nová elektráreň a tiež geotermálna energia, ktorú sme ešte využívať ani len nezačali a to napriek slušnému potenciálu a záujmu investorov. V tomto smere chýba celková politická vôľa a dobre nastavený regulačný rámec a prístup do siete,“ zhodnotil riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Správa tiež porovnáva plány a scenáre rozvoja všetkých relevantných technológií OZE. Sleduje a porovnáva ciele v aktualizovanej verzii Národného energetického a klimatického plánu (NECP) z augusta 2023, odhadovaný vývoj trhu na základe doterajších dát, ako aj ciele, ktoré je potrebné naplniť pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Zdroj: SAPI

„Cieľom porovnaní odhadovaného vývoja trhu, cieľov z NECP a cieľov potrebných pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 je vytvorenie širšieho obrazu o tom, kde sa práve Slovensko nachádza a kam by mal vývoj trhu potenciálne smerovať. Naša správa jednoznačne konštatuje, že musíme pridať v rozvoji veternej a geotermálne energie. Dokonca ani sľubný nárast kapacít fotovoltiky však pre naplnenie klimatických cieľov stačiť nebude,“ uzavrel vedúci autor správy Boris Valach zo SAPI.

Správa o stave trhu OZE je voľne dostupná v anglickom jazyku na stránkach SAPI.