PMÚ pokutoval štyri firmy za kartel pri tendri vyhlásenom SEPS

25.9.2023 13:27

PMÚ uložil pokutu vyše 7,2 mil. eur štyrom firmám za kartel vo verejnom obstarávaní na dodávku prác, tovarov a služieb pri výstavbe elektrického zariadenia, ktoré vyhlásila SEPS. Podnikatelia tiež dostali zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Zdroj: Freepik
Podnet na Protimonopolný úrad podala mimovládna Nadácia Zastavme korupciu. Na základe výsledkov prešetrovania PMÚ začal v marci 2020 správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž. Predmetom zákazky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS)  bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.

Došiel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali. Voči ostatným dvom podnikateľom konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Dňa 11. septembra 2023 úrad vydal rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom pokuty v celkovej výške 7 233 751,00 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením zákona o ochrane hospodárskej súťaže, konkrétne ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f). PMÚ zároveň uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní trom z dotknutých podnikateľov na tri roky a jednému podnikateľovi na jeden rok.

Štvrtý podnikateľ dostal dodatočne zníženú pokutu a kratší zákaz, pretože využil inštitút urovnania, keď priznal účasť na porušení zákona a prevzal za to zodpovednosť. Rozhodnutie PMÚ ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.