Ako ochrániť domácnosti ohrozené energetickou chudobou? ÚRSO poslalo vláde odporúčania

18.9.2023 08:19

Nadrezortná pracovná skupina zriadená regulačným úradom ÚRSO vypracovala konkrétne návrhy na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou. Odporúčania boli minulý týždeň zaslané vládnemu kabinetu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v dokumente ponúka konkrétny návrh definície energetickej chudoby a zároveň obsahuje odporúčania ďalších krokov na zavedenie možných opatrení na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou„ Predložený dokument tvorí podklad na ďalšie kroky orgánov štátnej správy, ktoré by mali viesť k posilňovaniu adresnej ochrany domácností v Slovenskej republike pred hrozbou energetickej chudoby, teda pred rizikom faktickej nedostupnosti energií a pitnej vody, ktoré sú predpokladom na zabezpečenie dôstojného štandardu pre život a zdravie všetkých občanov a obyvateľov SR," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

V ďalších fázach prípravy a nadväzujúcej implementácie odporúčaných opatrení na ochranu domácností pred energetickou chudobou navrhuje ÚRSO zamerať sa prioritne na nasledovné kroky:

  • rozhodnúť o orgáne štátnej správy, ktorý bude gestorom problematiky energetickej chudoby a ukotviť gestorstvo na úrovni primárnej legislatívy (kompetenčný zákon),
  • poveriť gestora úlohou vypracovať legislatívny návrh na ustanovenie definície energetickej chudoby, kritérií a spôsobu jej posudzovania, a povinností jednotlivých orgánov štátnej správy pri poskytovaní súčinnosti gestorovi,
  • iniciovať širšiu verejnú konzultáciu k výstupom tohto dokumentu pod gesciou vládou stanoveného gestora,
  • iniciovať prípravu a implementáciu nástrojov a schém na ochranu domácností pred energetickou chudobou v pôsobnosti jednotlivých rezortov.

Realizácia odporúčaných opatrení, v prípade ich schválenia vládou, si bude podľa Jurisa vyžadovať dlhší čas. „Z pohľadu možností ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou v najbližšom období, a to najmä v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne, využitie a už prebiehajúci proces úpravy existujúcich podporných nástrojov štátu môžu výrazne prispieť k adresnej ochrane zraniteľných skupín odberateľov," upozornil šéf ÚRSO.

Energetickú chudobu označil ÚRSO za komplexnú problematika, ktorá nebola v minulosti systematicky riešená. Dôsledkom toho je, že kompetencie v tejto oblasti v súčasnosti majú viaceré orgány štátnej správy, avšak na úrovni kompetenčného zákona nie je určený gestor, ktorý by zastrešoval problematiku ako celok. ÚRSO pripomenul, že vypracováva návrh koncepcie pred začiatkom každého nového regulačného obdobia, avšak mandát a zdroje na implementáciu konkrétnych nástrojov pomoci má prioritne vláda a jej orgány.