Vláda odvolala Andreja Jurisa z funkcie predsedu ÚRSO

4. 12. 2023

Vláda dnes na rokovaní odvolala šéfa ÚRSO. Dôvodom je, že pri zmene cenových vyhlášok v minulom roku konal na pokyn vtedajšieho vedenia ministerstva hospodárstva.
Zdroj: SBaA

Vláda dnes na návrh ministerky hospodárstva Denisy Sakovej odvolala z funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andreja Jurisa. Vo funkcii bol od júla 2020, kedy vystriedal Ľubomíra Jahnátka. Odvolanie vláda odôvodnila tým, že konal v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb, a teda porušil ustanovenie zákona o regulácii.

Ministerstvo hospodárstva sa vo svojom návrhu odvolalo na ustanovenia európskych smerníc o pravidlách vnútorného trhu s elektrinou a s plynom týkajúcich sa nezávislosti regulačných orgánov.

Podľa § 5 ods. 7 zákona o regulácii predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

„Požiadavka na nezávislý, nestranný a transparentný spôsob činnosti národného regulačného orgánu je nevyhnutnou podmienkou na riadne plnenie jeho úloh a zodpovedností pri regulácii sieťových odvetví, ktorej účelom je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané a konkurencieschopné ceny a v určenej kvalite,“ uviedlo ministerstvo v návrhu na odvolanie šéfa ÚRSO.

Podľa § 5 ods. 10 písm. e) zákona vláda odvolá predsedu úradu z funkcie, ak konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s § 5 ods. 7, teda v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

Listy od Sulíka a Galeka

„Navrhuje sa, aby vláda Slovenskej republiky odvolala Andreja Jurisa, predsedu úradu z tejto funkcie z dôvodu porušenia § 5 ods. 7 zákona. K tomuto porušeniu došlo tým, že úrad v priebehu roku 2022 dvakrát zmenil vyhlášku č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, pričom je zrejmé, že v oboch prípadoch bola táto zmena v dôsledku pokynu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,“ píše sa v materiáli, ktoré predložil rezort hospodárstva.

Vyhláškou č. 88/2022 Z. z. došlo k zmene týchto referenčných období, a to k posunu ich začiatku z 1. apríla na 1. júla. Účinnosť tejto zmeny nastala od 31. marca 2022.

„Tejto zmene predchádzal list vtedajšieho ministra hospodárstva Slovenskej republiky Richarda Sulíka adresovaný predsedovi úradu Andrejovi Jurisovi, ktorý sa venuje práve tomuto referenčnému obdobiu a poukazuje na potrebuje jeho skrátenia len na tretí kvartál 2022 a žiada urýchlené riešenie. Z vyššie uvedenej zmeny vyhlášky je zrejmé, že predseda úradu sa týmto listom pri zmene vyhlášky riadil a upravil referenčné obdobie podľa požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,“ uvádza sa v návrhu na odvolanie.

Následne bola podľa ministerstva schválená vyhláška č. 233/2022 Z. z., ktorou došlo k opätovnej zmene referenčného obdobia v § 32 a § 35 tak, že toto sa skrátilo od 1. augusta. Táto zmena vyhlášky nadobudla účinnosť 30. júna 2022. „Tejto zmene vyhlášky bezprostredne predchádzal list vtedajšieho štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karola Galeka adresovaný predsedovi úradu Andrejovi Jurisovi, ktorý sa opätovne venuje práve tomuto referenčnému obdobiu a poukazuje na potrebuje jeho skrátenia presne od 1. augusta, ako to bolo aj vo vyhláške následne schválené.“

„Skutočnosť, že predseda úradu sa týmito listami pri svojom rozhodovaní a pri zmenách vyhlášky v roku 2022 riadil, priznal Andrej Juris na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2023 k bodu Rôzne,“ uzatvorilo ministerstvo návrh na odvolanie predsedu ÚRSO s tým, že úpravy referenčného obdobia mali negatívny vplyv na regulované ceny.

Podľa § 5 ods. 4, ak nie je predseda úradu vymenovaný, zastupuje ho v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu. ÚRSO má dvoch podpredsedov, Szabolcsa Hodosyho a Martina Horvátha. Úlohy sú presnejšie rozdelené v organizačnom poriadku.

Mohlo by vás zaujímať