Veľká novela zákona o OZE je schválená. Platiť bude od budúceho roka

17. 10. 2018

Poslanci dnes odsúhlasili zásadné úpravy zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a KVET, ktoré menia doterajší dotačný systém. Realitou na Slovensku sa už onedlho majú stať aukcie na výber zariadení a systém bude administrovať jeden zúčtovateľ podpory. Priemyselné podniky môžu získať štátnu pomoc na zníženie cien elektriny. 

Zdroj: Freepik

Dekáda zavedeného systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kogenerácie sa blíži ku koncu. Platí to aspoň pre časť slovenských výrobcov. V parlamente dnes zákonodarcovia odobrili zmeny, ktoré majú vyriešiť niekoľko naliehavých problémov. Tie podľa ministerstva hospodárstva (MH) súvisia s významným nárastom inštalovanej kapacity v týchto zariadeniach.

Do roku 2020 by mali OZE predstavovať podiel 14 % na hrubej konečnej spotrebe energie Slovenska. Podľa posledných údajov za rok 2016 však ich podiel klesol na úroveň 12 %. Podľa pripravovaného nového znenia európskej legislatívy by náš cieľ do roku 2030 mal byť vo výške 26 %.

Okrem nárastu inštalácií označil rezort hospodárstva za ďalší problém skutočnosť, že celková produkcia elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET, ktorá sa podľa súčasnej legislatívy používa na krytie strát v sústave, prevyšuje jej reálne straty. Navyše agenda podpory leží na pleciach troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok.

Kľúčové úpravy

Novela preto zavádza centrálnu správu systému podpory, ktorú má mať na starosti organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Zatiaľ čo podmienky pre existujúce dotované zariadenia sa majú zachovať až do uplynutia 15-ročnej garantovanej doby podpory, pre nové zariadenia bude platiť viac trhovo orientovaný typ podpory.

Zariadenia nad 500 kW budú môcť na základe výsledkov aukcie získať príplatok, tzv. zelený bonus, pričom výrobca bude sám zodpovedný za predaj elektriny obchodníkovi na trhu a bude tiež sám niesť zodpovednosť za odchýlku, ktorú však môže preniesť na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania. Detaily a podmienky aukcií zverejní ministerstvo dodatočne.

Výrobcovia do 500 kW vrátane budú môcť naďalej poberať doplatok. Za ich výkup elektriny bude zodpovedať výkupca a za odchýlku bude u nich zodpovedať určený subjekt zúčtovania. Táto forma podpory však bude poskytovaná len do roku 2033.

Nárok na garantovanú výkupnú cenu počas ďalších 15-tich rokov budú mať aj zariadenia vyrábajúce elektrinu kombinovanou výrobou, ktoré prejdú rekonštrukciou.

Rozvoju zelených zdrojov má pomôcť nový inštitút lokálneho zdroja, ktorý nebude mať nárok na dotáciu a je určený najmä pre podniky, ktoré si chcú z OZE vyrábať elektrinu pre vlastnú potrebu.

Čo ďalšie sa zmení?

Poslanci okrem toho odsúhlasili aj nový rámec poskytovania štátnej pomoci energeticky náročným podnikom, ktoré sa budú vyplácať vo forme kompenzácií, t. j. vrátením časti už vynaložených poplatkov na dotovanie OZE. Podľa návrhu štátneho rozpočtu sa však budúci rok na tento účel vyhradí len 40 miliónov eur oproti dosiaľ avizovaným 80 miliónom eur.

Novelou zákona sa tiež zavádza definícia tarify za prevádzkovanie systému a jej zložky určenej na OZE a precizuje definícia tarify za systémové služby. Zásadnou zmenou je tiež úprava definície prístupu do sústavy pre výrobcov elektriny. Aby sa predišlo dvojitej platbe, cenová regulácia prístupu pre výrobcu, ktorý je zároveň odberateľom elektriny, sa bude uplatňovať len na jeden z nich. Podrobnosti ešte určí regulačný úrad.

V rámci prerokovávania novely v parlamente prešlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré okrem iného ešte viac sprísnili ministerský návrh definície prístupu. Naopak, pozmeňujúce návrhy predložené opozičným poslancom Karolom Galekom (SaS) neprešli.

Takzvanú veľkú novelu zákona o podpore OZE a VÚ KVET schválili v parlamente väčšinou 80-tich hlasov. Podpísať ju teraz musí prezident. Hoci zákon v novej podobe začne platiť od začiatku roka 2019, viaceré ustanovenia majú odloženú účinnosť, niektoré až do roku 2020. Cieľom je poskytnúť účastníkom trhu viac času na prípravu a implementáciu nových pravidiel.

Mohlo by vás zaujímať