Odklad spustenia projektu EDC rozhneval profesijné združenia. Hirmana a ÚRSO žiadajú o nápravu

19. 1. 2023

Asociácia SAPI, Združenie dodávateľov energií, SEVA a ďalšie tri združenia pôsobiace v energetike žiadajú MH SR, ÚRSO a SEPS, aby zabezpečili včasné spustenie Energetického dátového centra. Odklad projektu, ktorý umožňuje novela zákona o energetike, môže podľa nich spôsobiť, že účastníci trhu nebudú môcť naplno využívať všetky funkcionality vyplývajúce z platnej legislatívy.

Zdroj: Freepik

Projekt Energetického dátového centra (EDC), ktorý koordinuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) spoločne so svojou stopercentnou dcérskou spoločnosťou OKTE, bol rozbehnutý ešte v roku 2020 so zámerom zjednodušiť a urýchliť výmenu dátových tokov medzi účastníkmi trhu s elektrinou. Legislatívne jeho vznik až neskôr ukotvila veľká novela energetického a regulačného zákona, ktorá vstúpila do účinnosti od prvého októbra 2022, a ktorou sa transponuje časť tzv. zimného energetického balíčka EÚ do národnej legislatívy.

V zmysle legislatívy by mal byť projekt EDC plne funkčný po prijatí nových pravidiel trhu s elektrinou, ktoré musí ÚRSO schváliť najneskôr do 31. marca 2023. Aj za predpokladu, že by OKTE využila maximálne dvojmesačnú lehotu na úpravu svojho prevádzkového poriadku, plnohodnotné riešenie projektu EDC by malo byť pripravené najneskôr k 1. júnu tohto roku.

Posun termínu spustenia EDC si vlani vyžiadal zmenu zákona

Všetko zmenila minuloročná novelizácia zákona o energetike prijatá v zrýchlenom konaní. Do paragrafového znenia návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR, sa dostal aj nenápadný odsek umožňujúci odklad implementácie dátového skladu. Spoločnosť OKTE tak môže sprevádzkovať EDC až k 1. júlu 2024. Prostredníctvom rozhrania EDC sa majú zabezpečovať aj činnosti agregátora flexibility a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, fungovanie energetického spoločenstva, ako aj aktívneho odberateľa.

Šesť asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok (18. januára 2023) obrátilo listom na ministra hospodárstva Karla Hirmana, ÚRSO a spoločnosť SEPS so žiadosťou, aby zabezpečili čo najrýchlejšie spustenie projektu EDC.

Signatármi listu sú Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Združenie dodávateľov energií, Slovenská batériová asociácia Slovenská asociácie pre elektromobilitu (SEVA), Klaster energetických komunít Slovenska a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov.

Asociácie: Účastníci trhu nebudú môcť využívať nové funkcionality 

„Neustále posúvanie termínov implementácie spôsobuje, že účastníci slovenského trhu s elektrinou môžu začať využívať možnosti, ktoré im nová európska legislatíva poskytuje, s vyše dvojročným oneskorením oproti našim európskym partnerom,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Neskoršie sprevádzkovanie EDC môže podľa tvrdenia asociácií znemožniť reálne zapojenie nových účastníkov trhu a funkcionalít v rovnakom čase, ako bude platná legislatíva, čím sa vytvorí časový aj vecný nesúlad v podmienkach na trhu. „Odloženie implementácie európskej smernice v časti sprevádzkovania EDC bude mať za následok to, že slovenské domácnosti a podniky nebudú môcť využívať nové príležitosti na trhu s elektrinou, čo by im v súčasnej energetickej kríze pomohlo zmierniť jej dopady využívaním vlastných energetických zariadení v režime aktívnych odberateľov alebo ako súčasť energetických spoločenstiev,“ upozorňujú signatári v liste, ktorý má portál energoklub.sk k dispozícii.

Asociácie v liste vyzvali ministra Karla Hirmana, aby v spolupráci s ÚRSO a OKTE zabezpečil včasnú implementáciu smernice o novom dizajne trhu s elektrinou. „A to až na úroveň prevádzkových poriadkov jednotlivých dotknutých účastníkov trhu s elektrinou, aby tak účastníci slovenského trhu s elektrinou mohli od 1. apríla 2023 plnohodnotne fungovať a podnikať vo všetkých oblastiach definovaných európskou legislatívou,“ uvádza sa v liste. 

Súčasne požadujú od ÚRSO, aby v rámci pripravovaných nových pravidiel trhu s elektrinou, ktorých prvý návrh by sa už onedlho mal objaviť v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK), podrobne upravil podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu a určil rozsah činností vykonávaných prostredníctvom EDC do 1. apríla 2023. Výzva smeruje aj na spoločnosť SEPS, aby najneskôr do 1. apríla 2023 stanovila záväzný termín realizácie EDC. Signatári listu upozorňujú, že povinnosť OKTE obslúžiť nové subjekty na trhu za podmienok, ktoré zadefinuje ÚRSO, nezaniká ani novelou zákona o energetike.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať