MŽP mení zákon o EIA. V prospech niektorých OZE

9. 2. 2024

Zjednodušenie a skrátenie procesov posudzovania environmentálnych vplyvov by mali pozitívne ovplyvniť aj projekty obnoviteľných zdrojov energie. Osobitnú pozornosť si vyslúžila výroba vodíka elektrolýzou vody. Aké ďalšie úpravy sú na stole?

Zdroj: Freepik

Dlhoročné očakávania a tlak na zmenu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) zo širokého spektra stakeholderov prinášajú výsledok. Envirorezort predložil do pripomienkového konania návrh novely, avšak čas na zaslanie pripomienok je skrátený. Zainteresované strany sa môžu vyjadriť len do 14. februára 2024. Tomuto pripomienkovaniu priamo nepredchádzali iné konzultácie s verejnosťou, odborníkmi či podnikateľmi. 

Hlavným dôvodom predloženia novely má byť podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR odstránenie goldplattingu a zefektívnenie procesov súvisiacich s hodnotením vplyvov - zisťovacie konanie, určenie rozsahu hodnotenia i samotné posudzovanie vplyvov na životné prostredie – pri súčasnom posilnení odbornej stránky posudzovania a zabezpečenia účasti verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore.

Má sa jednoznačne oddeliť proces zisťovacieho konania (skríning) a určenia rozsahu hodnotenia od samotného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zjednodušiť a znížiť počet súvisiacich procesných úkonov, spresniť požiadavky na odbornosť osôb vykonávajúcich hodnotenie vplyvov a priblížiť kvalita a celková dĺžka procesov EIA európskemu štandardu.

Stanovujú sa tiež maximálne lehoty pre trvanie zisťovacieho konania ako aj celkový čas na určenie rozsahu hodnotenia od podania prvotnej dokumentácie. Procesné lehoty nemajú presiahnuť 60 dní, vo zvlášť komplikovaných a odôvodnených prípadoch maximálne 90 dní. Stanoviská, ktoré nebudú doručené v stanovených lehotách, sa majú považovať za súhlasné a k stanoviskám doručeným po lehote sa nemá prihliadať.

Zisťovacie konanie bude vyňaté z režimu správneho konania. S odvolaním na text smernice EÚ by sa podľa MŽP verejnosť nemala zúčastňovať zisťovacieho konania ani procesu určovania rozsahu hodnotenia. Navyše predmetom zisťovacieho konania nemá byť zmena navrhovanej činnosti, ktorá predstavuje renováciu v rozsahu obnovy alebo modernizácie zariadenia, kde výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti.

Nové limity pre energetiku

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať