MH vyhlásilo aukciu na výkupcu elektriny

26.8.2019

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo výzvu na výber výkupcu elektriny z OZE a kogeneračiek. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 20. septembra 2019.

Zdroj: Freepik

Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu pre obdobie kalendárnych rokov 2020 až 2021 pre výkup elektriny z OZE a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kogeneráciou od výrobcu elektriny s právom na podporu výkupom. Uchádzať sa môžu o jedno súťažené územie regionálnej distribučnej sústavy alebo viac súťažených území alebo ich súhrn.

Lehota na predloženie ponuky je do 20. 9. 2019 do 15. hodiny.

Firmy môžu ponuky predkladať len písomne, a to buď osobne v podateľni Ministerstva hospodárstva alebo poštou, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky. Záujemcovia musia predložiť dve samostatné obálky. V jednej má byť žiadosť o účasť v aukcii spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v druhej cenová ponuka pozostávajúca z požadovanej výšky úhrady za činnosť výkupcu elektriny a za činnosti spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v aukcii prebehne do 15 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom pre platnosť aukcie sú potrebné minimálne 2 ponuky spĺňajúce podmienky pre každé súťažené územie. V opačnom prípade sa aukcia vyhlási za neplatnú. Potom sa pristúpi k vyhodnoteniu podaných ponúk.

MH stanovilo, že záujemcom požadovaná úhrada za činnosť výkupcu nemôže presiahnuť hodnotu vo výške 2,50 €/MWh.

Aukcia je jednokolová, pri ktorej uchádzači ponúkajú cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Ak budú prvými v poradí súčasne viaceré cenové ponuky, vyhlási sa druhé kolo aukcie.

Podmienky

Vyhláška, ktorou MH ustanovilo podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu a určenie výšky jeho odmeny, bola prijatá 25. júna. Rovnaké podmienky sú uvedené aj priamo v texte výzvy.

Základné podmienky pre firmy sú:

  • musí mať povolenie na dodávku elektriny vydané na Slovensku alebo iné obdobné oprávnenie vydané zahraničnému záujemcovi podľa práva štátu, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom činnosť na jeho základe vykonáva najmenej 36 mesiacov,
  • je v zozname subjektov zúčtovania, ktorý vedie OKTE,
  • spĺňa požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, t. j. nemá nedoplatky u Sociálnej poisťovne alebo obdobnej inštitúcie v zahraničí a ani zdravotná poisťovňa neeviduje pohľadávku po splatnosti, nemá daňové nedoplatky a za posledné 3 roky nemala problémy s konkurzom, nebola likvidácii či reštrukturalizácii,
  • spĺňa požiadavky na kreditné riziko, t. j. výška jej obratu v posledných 3 účtovných obdobiach neklesla pod 10 mil. eur a výška vlastného imania je aspoň jeden milión eur,
  • spĺňa požiadavky na dôveryhodnosť, t. j. nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na Slovensku alebo v mieste sídla a v posledných 12 mesiacoch nedostal právoplatne udelené pokuty v celkovej výške viac ako 80 tisíc eur od ÚRSO, SOI alebo obdobnej zahraničnej inštitúcie.

Odmena a úhrada

Vyhláška MH SR 202/2019 zároveň určila odmenu výkupcu v eurách za kalendárny mesiac ako súčin množstva elektriny dodanej do sústavy výrobcom elektriny s uplatnenou podporou prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny a

  • výšky úhrady za činnosť výkupcu, ak je výkupca vybraný aukciou,
  • výšky úhrady určenej regulátorom, ak nie je vybraný aukciou.

Zároveň platí, že ak je trhová hodnota vykúpenej elektriny vyjadrená ako suma súčinov cien elektriny slovenskej obchodnej oblasti na dennom trhu OKTE a množstva vykúpenej elektriny v jednotlivých hodinách v štvrťhodinovom rozlíšení vyššia ako suma platieb výrobcom elektriny za vykúpenú elektrinu vypočítaná regulátorom, odmena výkupcu sa znižuje o tento rozdiel.

„Jediným hodnotiacim kritériom pre vyhodnotenia ponúk je výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny, a to pri splnení podmienky minimalizácie celkových nákladov na zabezpečenie činnosti výkupcu elektriny pre všetky súťažené územia,“ uviedlo ministerstvo v dnešnej výzve.

Indikatívne množstvo dodanej elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny v jednotlivých súťažených územiach pre rok 2020, je:
Zdroj: MH SR

Okrem toho bol zverejnený aj detailný prehľad o portfóliu výrobných zdrojov v jednotlivých súťažených územiach za predošlé dva roky.

Súčasťou výzvy je aj forma a štruktúra cenovej ponuky, písomné vyhlásenie o súhlase s konceptom zmluvy o povinnom výkupe a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, návrh zmluvy o povinnom výkupe a návrhy novej zmluvy a dodatku s OKTE.

Výsledok aukcie sa oznámi na webstránke ministerstva hospodárstva.

Podľa našich informácií majú záujem zúčastniť sa aukcie viacerí dodávatelia, a to nielen zo Slovenska.

Juraj Krajcár, predseda predstavenstva najväčšieho dodávateľa elektriny na Slovensku ZSE Energia, koncom júna na konferencii v Jasnej uviedol, že sa plánovali zúčastniť súťaže na výkupcu, keďže s touto činnosťou majú skúsenosť z minulosti. „Nebudeme mať agresívnu stratégiu, nebudeme podstupovať riziko,“ priznal.

Šéf spoločnosti MAGNA ENERGIA Martin Ondko vtedy pripustil, že zvažujú uchádzať sa o časť teritória Slovenska, a teda výkup menšieho objemu elektriny.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK