Elektrizačná sústava v EÚ sa má lepšie koordinovať a rýchlejšie budovať

7. 6. 2024

Ministri krajín EÚ minulý týždeň schválili prehlásenie zamerané na udržateľný a urýchlený rozvoj prepojených a bezpečných elektrizačných sústav v Európe. Nový „supergrid“ má pomôcť zaistiť energetickú bezpečnosť a dekarbonizovať európske hospodárstvo.
Zdroj: Freepik

V prílohe k záverom z rokovania Rady EÚ, ktoré 30. mája 2024 podpísali ministri členských štátov Únie, sa vyzdvihuje potreba dlhodobého, koordinovaného plánovania infraštruktúry elektrizačnej sústavy na európskej úrovni najmä so zreteľom na narastajúci problém preťaženia sústavy. Súvisí to najmä s masívnym nasadzovaním obnoviteľných zdrojov, odstavovaním zariadení na výrobu elektriny z fosílnych zdrojov, rastom mobility a tiež ukončením prevádzky jadrových blokov v Nemecku.

Podľa spoločného prehlásenia by malo byť plánovanie sústav spojené s koordináciou národných plánov prostredníctvom prístupu zdola nahor na regionálnej úrovni a malo byť zohľadňovať osobitosti neprepojených alebo nedostatočne prepojených regiónov.

Členské krajiny EÚ vyzvali Európsku komisiu (EK), aby navrhla posilnený rámec, vďaka ktorému bude plánovanie a rozvoj elektrizačnej sústavy v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a energetiky. Zároveň má európska exekutíva posúdiť a identifikovať bariéry a v prípade potreby vypracovať opatrenia na zlepšenie rámca riadenia na úrovni EÚ, pokiaľ ide o plánovanie, výber a realizáciu cezhraničnej infraštruktúry, aby sa zaručil dostatočne integrovaný európsky a regionálny prístup. EK ešte v novembri 2023 predložila akčný plán EÚ pre elektrizačné sústavy

Bezpečnosť a odolnosť

Jedným z rizík, na ktoré musia prevádzkovatelia sústav čoraz viac reagovať, sú tie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V záujme posilnenia odolnosti infraštruktúry by mali členské štáty posilniť spoluprácu verejných orgánov a prevádzkovateľov sústav na všetkých úrovniach s dôrazom na hybridné hrozby a kritickú infraštruktúru. Princíp bezpečnosti od dizajnu by mali členské štáty aplikovať pri rozvoji infraštruktúry aj s ohľadom na zavádzanie systémov inteligentného merania a dátových komunikačných prvkov.

Zástupcovia európskych vlád priznali bezprecedentnú potrebu investícií do elektrických sietí na úrovni prenosu aj distribúcie s cieľom zabezpečiť vysoko prepojený, integrovaný a synchronizovaný európsky systém, ktorý pomôže dekarbonizácii, zvýšeniu konkurencieschopnosti a bezpečnosti dodávok energie. Asociácia Eurelectric napríklad odhadla, že objem investícií do distribučných sústav naprieč Európou treba zvýšiť minimálne o 50 % a v nasledujúcich rokoch by mali dosahovať v priemere až 67 miliárd eur ročne.

Komisia má podľa spoločných záverov poskytnúť informácie o skutočných investičných potrebách v súvislosti s elektrizačnými sústavami, a to v porovnaní s objemom finančných prostriedkov, ktoré sú už na investície vyčlenené. Zároveň má hľadať spôsoby, ako zvýšiť celkové investície do infraštruktúry elektrizačnej sústavy. Európska investičná banka by mala prostredníctvom vlastných finančných iniciatív podporiť ďalšie rozširovanie a modernizáciu sústav.

Rýchlejšie, ale s ohľadom na ľudí a prírodu

Rada EÚ vyzvala Komisiu, aby určila opatrenia na akceleráciu postupov vydávania povolení pre budovanie a modernizáciu elektrizačných sústav v záujme ich rýchlejšieho rozvoja a zároveň aby zabezpečila adekvátne zapojenie verejnosti. Pri prechode na nové energetické technológie a budovaní infraštruktúry je nutné viac zapojiť občanov, energetické spoločenstvá, komunity OZE a samosprávy, uvádza sa v materiáli.

Investície do sústav by mali byť dostatočne predvídavé tak, aby sa predišlo vytváraniu úzkych miest pre budúce pripájanie zariadení na výrobu a na poskytovanie flexibility a zároveň aby sa nezvyšovalo riziko budovania potenciálnych uviaznutých aktív.

Problémom je tiež potreba väčšej normalizácie a štandardizácie infraštruktúry, ak sa majú minimalizovať narušenia dodávateľského reťazca a zaručiť dostupnosť komponentov sústav v Európe. Komisia by mala preskúmať možnosti lepšieho zviditeľnenia verejného obstarávania komponentov používaných v sústavách na regionálnej alebo celoeurópskej úrovni. Lokálnemu priemyslu to vyšle správne signály na zvýšenie výrobných kapacít. V tejto súvislosti tiež Rada EÚ vyzvala Európsku komisiu, aby posúdila možnosť prispôsobiť pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Celý text dokumentu Rady EÚ k zlepšeniu stavu elektrizačnej infraštruktúry nájdete na tomto odkaze

Mohlo by vás zaujímať