Čo sú udalosti roka 2021 v slovenskej energetike? Pýtali sme sa expertov

29. 12. 2021

Osobnosti domácej energetiky sme oslovili s anketovou otázkou, čo v rámci odvetvia považujú za najväčšie udalosti končiaceho roka 2021 na Slovensku.
Zdroj: Freepik

Otázka: Čo považujete za najväčšiu udalosť slovenskej energetiky v končiacom roku 2021?

Odpovede respondentov (v abecednom poradí) sú publikované v plnom rozsahu.

Jana Ambrošová
predsedníčka Združenia dodávateľov energií (ZDE)

Bezprecedentný nárast cien energií, ktorý okrem iného priniesol praktickú ukážku dvoch závislostí slovenskej energetiky. V prvom rade priamu závislosť na geopolitických udalostiach, čo upozorňuje aj na dôležitosť nášho zastúpenia na európskej úrovni odborníkmi, ktorí nie len vedia dobre formulovať hodnoty, ale aj rozumejú dopadom a chránia národné záujmy pri tvorbe európskej politiky. V druhom rade je to aj ukážka vzájomnej závislosti účastníkov energetického trhu na Slovensku, kedy napríklad krach jedného dodávateľa spôsobí vážnu stratu ostatným dodávateľom, finančné problémy u odberateľov môžu fatálne ohroziť dodávateľov energií alebo keď nedostatočne motivované flexibilné zdroje ohrozujú celkovú bezpečnosť sústavy. Sme na jednej lodi, preto je potrebné spoločne hľadať riešenia, ktoré nebudú chrániť len jednu stranu. Ak chceme v budúcnosti ešte hovoriť o trhu a hospodárskej súťaži, regulácia či štátne zásahy by mali byť maximálne opatrné, lebo môžu túto krehkú stabilitu významne narušiť.“

Peter Dobrý
generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia Slovensko

„Medzi najväčšie udalosti tohto roka možno radiť bezprecedentný rast cien energetických komodít, najmä zemného plynu a elektrickej energie, čo je dôsledkom európskeho dekarbonizačného snaženia ale predovšetkým geopolitických hier. Výzvou nasledujúceho roka bude zvládnuť tento trhový vývoj tak, aby sme zachovali kontinuálnu a bezpečnú dodávku energetických produktov za stabilné ceny pre konečných odberateľov, efektívnu činnosť energetických aktív, domácu výrobu nízko emisnej energie a celkovú funkčnosť energetickej sústavy tak, aby sa neprehlbovala energetická chudoba obyvateľov Slovenska.“

Peter Dovhun
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

„Výstavba a sprevádzkovanie troch nových cezhraničných vedení na profile Slovensko – Maďarsko je unikátnym projektom na celoeurópskej úrovni. V jednom týždni boli úspešne uvedené do prevádzky tri vedenia z troch rôznych rozvodní na území Slovenska.

Dlhodobé úzke miesto v rámci celého regiónu bolo vďaka dlhodobej koncepčnej rozvojovej činnosti de facto odstránené a v súčasnosti je tento cezhraničný profil jedným z najspoľahlivejších v regióne. 

V nadväznosti sa odstránené úzke miesto, ktoré okrem rôznych obchodno-technických obmedzení limitovalo aj schopnosť sústavy absorbovať nový inštalovaný výkon z obnoviteľných zdrojov, došlo k uvoľneniu niekoľkoročného stop stavu pre pripájanie nových zdrojov. Projekt má nepochybne okrem technického a ekonomického rozmeru aj významný celospoločenský prínos.“

Rastislav Hanulák
advokát, advokátska kancelária Capitol Legal Group

„Rozhodne bezprecedentný rast cien plynu a emisných kvót s dopadom na ceny elektriny v druhom polroku. Padol nejeden mýtus, napríklad aj o tom, že prechod na dekarbonizovanú energetiku bude bezbolestný alebo že možno liberalizovať trh s plynom, ak je závislý od hráča mimo EÚ sledujúceho všelijaké záujmy. Čakajú nás ťažké časy konsolidácie na úkor spotrebiteľa, a preto budú v ďalšom období na stole aj otázky tempa dekarbonizácie. Odporúčam začať s emisnými kvótami.“

Karel Hirman
energetický analytik

„Ja mám tri. Zavŕšenie povoľovacieho administratívneho procesu spustenia 3. bloku JE Mochovce, čo konečne umožní jeho postupné uvedenie do prevádzky budúci rok. Štátom zablokovaný odpredaj minoritného podielu skupiny EPH v Stredoslovenskej energetike (SSE) maďarskému štátnemu energetickému koncernu MVM. Prudký nárast cien plynu aj elektriny, ktorý fatálne zasiahol mnohých dodávateľov, a ktorý bol výrazným faktorom diania aj v hospodárstve a politike nielen tento, ale asi ešte viac bude po celý budúci rok.“

Stanislav Janiš
predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT)

„Rast cien energií, za ktorým stojí aj narastajúce centrálne riadenie energetiky z Bruselu a prehnané ambície Európskej komisie v súvislosti s klímou. Žiaľ, toto je na míle vzdialené od reálneho života ľudí a rôznosti energetík a hospodárstiev jednotlivých členských štátov únie vrátane Slovenska.“

Ján Karaba
riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

„Pre výrobcov je rozhodne najväčšou udalosťou uvoľnenie viac ako 7 rokov trvajúceho stop stavu na pripájanie do sústavy. Bola to nutná podmienka pre rozbehnutie ďalšieho rozvoja väčších kapacít OZE a štát tým vyslal pozitívny signál trhu, že má zmysel opäť pripravovať projekty a investície, tentokrát aj vrátane veterných elektrární. Jedným dychom však treba dodať, že OZE sa v skutočne významnom objeme začnú inštalovať až vtedy, keď dôjde k zásadnému zníženiu administratívnych, regulačných a technických prekážok. Preto čakáme, ako dopadne prebiehajúca transpozícia zimného balíka čistej energie. Medzičasom sa na trhu objavil ďalší silný motivátor pre rozvoj OZE, ktorým sú stúpajúce ceny plynu a elektriny.“

Richard Kvasňovský
výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftové zväzu (SPNZ)

„Asi by som nezmienil iba jednu udalosť. Najviac viditeľnou bol rast cien energií, v prípade zemného plynu, ide pri porovnaní začiatku a konca roka takmer o desaťnásobok, čo nepredpokladal nikto aj v najbláznivejších snoch. Verím, že sa tento extrém v roku 2022 aspoň sčasti skoriguje. Tou druhou je začiatok účinnosti zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorý vrátil do hry plynovú mobilitu. Verím, že vozidlá na CNG, LNG a onedlho na bioCNG, bioLNG budú mať čoraz väčšie šance dekarbonizovať dopravu aj u nás.”

Matúš Mišík
docent, Katedra politológie, Univerzita Komenského v Bratislave

„Za najväčšiu udalosť slovenskej energetiky považujem prijatie Plánu obnovy a odolnosti, ktorý pomôže naplniť slovenské ciele v oblasti energetickej a klimatickej politiky, ale taktiež má potenciál výraznou mierou prispieť k naštartovaniu komplexnej energetickej tranzície. Významná časť z prostriedkov naviazaných na tento dokument má smerovať práve do zelenej ekonomiky, pričom Plán sa na energetiku pozerá v jej komplexnosti a jej prepojenosti s takmer všetkými sektormi hospodárstva. Zvyšovanie energetickej efektívnosti predstavuje jeden z hlavných pilierov Plánu, čo vnímam veľmi pozitívne, keďže znižovanie energetickej náročnosti prispieva nielen k znižovaniu nákladov na energie, ale aj k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti, ktorá sa ku koncu roku 2021 opäť dostala do popredia v rámci Európskej únie. “

Martin Ondko
predseda predstavenstva spoločnosti Magna Energia

„Slovenská energetika ničím neprekvapila. Udalosťou roka je teda európsky proces smerujúci k ekologizácii energetiky tak, že víťazom sú uhoľné a iné, dymiace, elektrárne. Zdá sa, že politici všetkých krajín „niekde urobili chybu“. Politici vytvorili priestor, kde stúpajú ceny povoleniek, lebo musia ísť uhoľné elektrárne a tie musia nakupovať stále drahšie povolenky. A tak dokola. Perpetum mobile na peniaze.”

Ján Pišta
analytik spoločnosti JPX 

„Prudký rast cien energií. To, že bude budúcoročná elektrina stáť na burze viac ako 100 EUR/MWh, bolo ešte v lete takmer nepredstaviteľné. O plyne ani nehovoriac. Rast cien plynu je sčasti dôsledkom nemeckého rozhodnutia umožniť stavbu Nord Stream 2. Ceny elektriny rastú hlavne kvôli vysokým cenám plynu, no nemalý podiel na ich na ich raste má aj klimatická politika EU. Opäť sa potvrdilo, že rozhodnutia, hoc robené s dobrým úmyslom, nemusia vždy aj dobre dopadnúť.“

Pavol Poláček
advokát, advokátska kancelária Poláček & Partners

„Rok 2021 vnímam ako začiatok veľkých a ďalekosiahlych reforiem v slovenskej energetike, ktoré nás ovplyvnia na roky dopredu. Začali sme s postupnou implementáciou zimného energetického balíčka, ktorý Európska únia prijala ešte v rokoch 2018 a 2019, a ktorý radikálne mení fungovanie našej energetiky. Rozsiahle zmeny zákona o energetike, zákona o regulácii, zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a zákona o tepelnej energetike ponúkajú veľký potenciál a nové príležitosti. Otázka je, či tento potenciál naplno využijeme a podporíme.“

Vladimír Slugeň
predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)

„Že robustnosť dlhodobo budovanej energetiky, ktorá sa na Slovensku výrazne opiera o jadrové elektrárne, relatívne dobre ustála turbulencie, ktoré priniesli udalosti roku 2021. Teraz nemyslím len výkyvy v hospodárstve v dôsledku pandémie, ale aj divoko skáčuce spotové ceny plynu, resp. elektriny.

Do nového roku želám veľa pozitívneho myslenia, odhodlania a energie, lebo budú vzácne a drahé.“

Marián Smik
predseda Slovenskej Batériovej Aliancie (SBaA)

„Z najväčšiu udalosť v slovenskej energetike považujem intenzívne pokračovanie implementácie zimného energetického balíčka do nového energetického zákona. Veľmi vítam snahu k zmenám v oblasti flexibility, aktívnych odberateľov a batériových úložísk. Verím, že budúci rok sa pripravia jasné pravidlá v rámci sekundárnej legislatívy. Samozrejme extrémne vysoké ceny elektrickej sú skutočnosť, na ktorú sa treba pripraviť. Dobrá pre výrobcov, ale určite nie pre koncových odberateľov.“

Ladislav Szemet
poradca generálneho riaditeľa spoločnosti Slovnaft

„Rok 2021 bol mimoriadne bohatý na udalosti spojené s energetikou. Jednou najzásadnejších udalostí roku 2021 bol určite extrémny nárast komodít na medzinárodných trhoch a tým aj na Slovensku. Elektrina na burze s dodávkou na rok 2022 zdražela od januára skoro trojnásobne, plyn medziročne až štvornásobne a za posledný rok cena emisných povoleniek vzrástli o 60%. V posledných mesiacoch tohto roku zažívame na trhoch energií bezprecedentné zmeny.

Vedľa rastu cien komodít považujem za významnú udalosť v slovenskej energetike ukončenú reformu TPS zo strany ÚRSO na zníženie koncových cien elektriny pre veľkých odberateľov energeticky náročného priemyslu. Nové systémové trojpásmové platby TPS na rok 2022 pre odberateľov elektriny umožňujú udržiavať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu na európskom a svetovom trhu.

Významná udalosť nie len roku 2021, ale aj minulého desaťročia v slovenskej energetike je uvedenie do prevádzky dvoch dlho očakávaných elektrických 400kV vedení medzi Slovenskom a Maďarskom, 2x 400kV Veľký Ďúr-Gabčíkovo-Gönyű a 1x400kV Rimavská Sobota-Sajóivánka v 04/2021. Prenosová kapacita nových vedení významným spôsobom pomôže odľahčiť preťažovaný cezhraničný profil prenosových sústav Slovenska a Maďarska, jeho prínos pocíti celá EU, lebo zlepší podmienky na výmenu elektriny na medzinárodnom trhu s elektrinou. Na slovenskom trhu po viac ako siedmich rokoch prichádza uvoľneniu stop stavu, t.j. v elektrizačnej sústave sú zrušené obmedzenia pripájania nových zdrojov na výrobu elektriny do distribučných sústav, resp. možnosti zvyšovania inštalovaného výkonu už existujúcich zdrojov. SR môže lepšie postupovať pri splnení cieľov z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030.“

Martin Vlachynský
analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

„Tak ako pre európsku, tak aj pre slovenskú energetiku bol hlavnou udalosťou prudký rast cien na trhoch. Ten má potenciál otriasť doterajšou paradigmou energetickej transformácie, ohroziť liberalizáciu v rôznych segmentoch, či vyvolať presuny aktív medzi investormi. V neposlednom rade to vyvoláva a ešte len bude vyvolávať politické reakcie, obávam sa, že najmä škodlivé - agresívnejšiu reguláciu cien, nové sociálne politiky, či znárodňovanie a posilňovanie pozície štátu. Pritom z veľkej časti je rast cien práce dôsledok politických rozhodnutí - uvoľnenej monetárnej politiky, nezvládnutej energetickej transformácie, či zlého nastavenia motivácií v cenovej regulácii.“

Mohlo by vás zaujímať