Biometán: Kľúčové sú legislatíva, trhové podmienky aj dotácie

10. 6. 2024

Biometán má na Slovensku budúcnosť, najmä ak budú výrobcovia využívať odpadové vstupné suroviny. Ďalší rozvoj bioplynu a biometánu však vyžaduje koordinovaný prístup ministerstiev a úradov. Aké sú skúsenosti s rozvojom tohto odvetvia u nás a v zahraničí?

Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku? To bola hlavná téma nedávneho workshopu, ktorý zorganizoval Slovenský plynárenský a naftový zväz. Vzhľadom na končiacu podporu bioplynu formou výkupných cien elektriny stojí pred prevádzkovateľmi existujúcich zariadení hneď niekoľko výziev. Časť zariadení využíva možnosť rekonštrukcie výrobných zariadení alebo transformácie na biometán, a to aj s finančnou podporou zo slovenského Plánu obnovy. Niektoré však už skrachovali a zachraňujú ich zahraniční investori.

V budúcnosti sa zelení výrobcovia budú musieť spoliehať predovšetkým na predaj elektriny na spotovom trhu. Z nedávno uskutočneného prieskumu pritom vyplýva, že aktuálne sa variabilné náklady bioplyniek pohybujú okolo 130 – 150 EUR/MWh, čo je viac ako súčasné spotové ceny elektriny.

Perspektíva do budúcna

Záväzky pre výrobu biometánu vyplývajú z národných strategických dokumentov a týkajú sa najmä sektora dopravy. V návrhu aktualizácie národného energetického a klimatického plánu sa napríklad uvádza, že do roku 2030 je reálne získať vyše 300 miliónov metrov kubických biometánu ročne. Okrem dopravy, má byť prednostne využívaný aj pri vysokoúčinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Pokiaľ ide o ekonomickú efektívnosť budúcej výroby biometánu, veľkú rolu zohrá zloženie vstupných surovín, od ktorých sa odvíja cena záruky pôvodu.

Najvýhodnejšie podľa odborníkov vychádzajú záruky pri biometáne, ktorý sa vyrába zo živočíšnych odpadov. Dnes sú však na Slovensku tradičné družstvá a veľkochovy zvierat skôr raritou. Potenciálne suroviny ako biologicky rozložiteľný odpad často končia v kompostárňach, ktorých výstavba v obciach a mestách bola zadotovaná najmä z eurofondov, alebo putujú nevyužíté aj na skládky. V súčasnosti sa už však samosprávy zaujímajú aj o možnosti využitia bioplynu na energetické účely. Spoločnosti SPP a Brantner napríklad plánujú spoločne vybudovať centrá, v ktorých sa vytriedený odpad využije na výrobu bioplynu a biometánu. Už v realizácii, resp. v pláne je výstavba zariadení v štyroch lokalitách – Nové Zámky, Martin, pri Poprade a na Gemeri.

Pre ich ďalší rozvoj bioplyniek a biometánových staníc je zásadné stabilné právne prostredie. Hoci základný legislatívny energetický rámec je na Slovensku stabilný a bez väčších zmien už od roku 2014, kameňom úrazu sú meniace sa stavebné predpisy, nejednotný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a povoľovacie konania. Diskutujúci vrátane predstaviteľov bioplynovej aj biometánovej asociácie sa zhodli, že kľúčová pre ďalší rozvoj bioplynu a biometánu je spolupráca a komunikácia úradov a ministerstiev pri riešení problémov a nastavovaní politík.

Register obnoviteľných plynov

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať