Záruky pôvodu po novom – otázky z konferencie ENERGOFÓRUM® 2019

7.11.2019

Nadchádzajúce zmeny v systéme záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktoré budú účinné od 1. januára 2020, víria diskusiu medzi zainteresovanými subjektmi. Prinášame odpovede na niektoré otázky, ktoré zazneli počas nedávneho podujatia.

Systém záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kogenerácie prejde od začiatku budúceho roka zásadnou reformou. Hoci dohľad bude naďalej vykonávať ÚRSO, kompetencie ich evidovania prejdú na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou spoločnosť OKTE. 

Elektronické vydávanie, prevody, uplatnenie aj rušenie záruk pôvodu sa implementuje v súlade so štandardmi európskej platformy Association of Issuing Bodies (AIB), ktorej členom je už aj OKTE. Zaistí sa tak aj uznanie záruky pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte EÚ. Firma tiež bude riešiť organizáciu aukcií na nevyužité záruky, ktoré umiestni na svoju obchodnú platformu.

Zavádzané novinky sa stali jednou zo živých tém poslednej sekcie programu nedávnej konferencie ENERGOFÓRUM® 2019.

Ondrej Kulich zo spoločnosti OKTE v súvislosti s aukciami uviedol, že záruky pôvodu, ktoré vstúpia do aukcie sa budú automaticky generovať 3 mesiace po výrobe elektriny po konečnom zúčtovaní odchýlok. Dodal, že do procesu automatického generovania budú vstupovať len záruky pôvodu elektriny z OZE (zatiaľ sa neuvažuje o VÚ KVET), ktoré poberajú prevádzkovú podporu formou doplatku alebo príplatku.

Prezentácia na tému záruk pôvodu vyvolala mnohé otázky, ktoré však neboli zodpovedané priamo na mieste. Preto sme zodpovedných odborníkov požiadali o ich dodatočnú reakciu.

Otázka: Bude vydávanie záruk pôvodu podmienené poplatkami a zmluvou výrobcu s OKTE?

Odpoveď:

Áno. Každý účastník trhu, ktorý bude mať záujem stať sa držiteľom účtu a žiadať o vydanie záruk pôvodu v rámci systému IS OKTE bude povinný uzavrieť zmluvu s OKTE o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu, na základe ktorej budú držiteľovi účtu fakturované nasledovné poplatky v prípade činností týkajúcich sa výrobcu elektriny:

  • fixná ročná platba za vedenie účtu,
  • poplatok za vydanie záruky pôvodu,
  • poplatok za prevod záruky pôvodu.

Otázka: Bude elektrina vyrobená z OZE deklarovaná cez záruku pôvodu aj naďalej oslobodená od spotrebnej dane alebo sa v tomto smere očakávajú tiež nejaké zmeny?

Odpoveď:

Nemáme žiadne informácie, že by malo dôjsť k zmene v tejto oblasti. V oblasti spotrebnej dane je však kompetentným orgánom Ministerstvo financií.

Naďalej by teda malo platiť, že v prípade, pokiaľ sa výroba elektriny preukazuje zárukou pôvodu elektriny z OZE, je tým splnená podmienka pre oslobodenie od spotrebnej dane. Zároveň však od 1.1.2020 bude platiť, že záruku pôvodu vydá OKTE v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, ak nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) (doplatok) alebo písm. e) (príplatok). Pokiaľ teda výrobca uplatní právo na podporu, nebude už mať nárok na záruku pôvodu.

Otázka: Väčšina výrobcov, aj keď mali podporu, dostali záruku pôvodu, a ďalej so zárukou neobchodovali, predkladali to jedine RDS a Colnému úradu. Podľa nového zákona 309/2018 už vydávate záruky vy a nie všetkým výrobcom. Ale vy vydáte záruky na naše vyrobené množstvá elektriny a budete si držať naše záruky na vašom účte a obchodovať s nimi. Budete vydávať výrobcom záruky pre Colné úrady, ktoré pre oslobodenie od spotrebnej dane vyžadujú záruku pôvodu podľa zákona 609/2007 §7 ods. 1 písm. e)?

Odpoveď:

Na záruky pôvodu, o ktoré požiada výrobca OKTE po 1.1.2020, budú platiť všetky ustanovenia zákona č. 309/2009 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2020. Podľa § 8b ods. 2 písm. d) bude platiť, že záruku pôvodu vydá OKTE v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, ak nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) (doplatok) alebo písm. e) (príplatok). Pokiaľ teda výrobca uplatní právo na podporu, nebude mať nárok na záruku pôvodu. Zákon č. 309/2018 Z.z. ,, ktorým došlo k zmene zákona č. 309/2009 Z.z., nemá žiadne prechodné ustanovenie, ktoré by sa danej problematiky dotýkalo. Príslušný výrobca teda nebude mať k dispozícii záruku pôvodu, s ktorou by preukázal výrobu z OZE a nebude spĺňať podmienku pre oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny. Pokiaľ zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu výslovne uvádza ako podmienku pre oslobodenie od spotrebnej dane predloženie záruky pôvodu, tak nemožno predpokladať, že colnému úradu bude postačovať nejaký „odpis“, či iný dokument.

Otázka: Kedy je možné očakávať prvú aukciu na záruky pôvodu? Kto sa bude môcť prihlásiť?

Odpoveď:

Záruky pôvodu ponúkané v rámci aukcií budú viazané na elektrinu vyrobenú v rámci výrobných zariadení, ktoré v rámci výrobného obdobia poberali podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) (doplatok) alebo písm. e) (príplatok). Vydanie takých záruk pôvodu bude realizované po ukončení konečného zúčtovania odchýlok podľa Prevádzkového poriadku OKTE. Aukcie budú následne vypisované na základe rozhodnutia OKTE.

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné očakávať prvú aukciu záruk pôvodu na prelome 1. a 2. kvartálu roku 2020, po apríli 2020 a prihlásiť sa bude môcť ten, kto bude mať uzavretú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu s OKTE.

Otázka: Bude OKTE organizovať aj trh so zárukami pôvodu?

Odpoveď:

Nie. Záruky pôvodu budú obchodované na bilaterálnej báze a zároveň bude OKTE organizovať aukcie so zárukami pôvodu. V rámci týchto aukcií bude OKTE jediným predávajúcim.

Otázka: Za akých podmienok môže výrobca predať záruky pôvodu priamo koncovému odberateľovi?

Odpoveď:

Táto problematika je v súčasnosti vyhodnocovaná s ohľadom na znenie zákona č. 309/2009 Z.z. a rovnako s ohľadom na prax ďalších členských štátov AIB. Na základe tohto vyhodnotenia bude potom koncipovaná odpoveď na uvedenú otázku.

Otázka: Ako budú použité finančné prostriedky získané aukciami záruk pôvodu z podporovaných OZE?

Odpoveď:

Finančné prostriedky získané z aukcií záruk pôvodu budú použité na zníženie tarify za prevádzkovanie systému.

Pozn. red.: Spoločnosť OKTE aktuálne pripravuje komplexný prehľad otázok a odpovedí v súvislosti z fungovaním nového systému záruk pôvodu, ktorý bude zverejnený na ich webovej stránke.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK