ÚRSO zmení ďalšiu vyhlášku. Reaguje na novely zákona o OZE a kogenerácii

9.4.2019

ÚRSO plánuje zmeniť vyhlášku 490/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET) a biometánu. Oficiálny proces pripomienkovania chce spustiť ešte tento mesiac.

Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tým nadväzuje na veľkú novelu zákona 309/2009, ktorú dlhodobo pripravovalo ministerstvo hospodárstva, aj na poslaneckú novelu o tzv. biomasakri. Obe platia od začiatku tohto roka.

Zmena vyhlášky sa má predovšetkým týkať spôsobu vedenia evidencie údajov a termínu oznamovania údajov úradu o biomase pri výrobe elektriny spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie a o spracovanej biomase. Modifikovať sa budú aj požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na výrobu elektriny kombinovanou výrobou.

Biomasa

V decembri 2018 parlament schválil úpravu zákona o OZE a VÚ KVET, ktorou sa má zamedziť spaľovanie kvalitného dreva v zariadeniach na výrobu elektriny aj tepla, za ktoré navyše prevádzkovatelia poberajú dotácie. Novela, ktorú sa v parlamente opakovane snažili presadiť opoziční poslanci, vzišla najmä z iniciatívy lesoochranárskeho združenia VLK.

Za obnoviteľný zdroj energie sa tak už podľa definície v § 2 ods. (1) písm. bod 5 zákona 309/2009 považuje len biomasa z dreva, ktoré bolo vypestované ako energetický porast a odpad z drevospracujúceho priemyslu.

Formálne vyselektovať odpad z drevospracujúceho priemyslu pritom nie je jednoduché. Samostatný drevospracujúci priemysel nie je na Slovensku presne zadefinovaný. Podľa oficiálnej štatistickej klasifikácie podľa NACE kódov by tak mohlo ísť o viacero činností hneď z niekoľkých divízii, ďalšie by naopak mali byť vylúčené.

Faktom zároveň je, že v zákone o podpore OZE je stále aj druhá definícia biomasy podľa § 2 ods. (1) bod d), ktorá zahŕňa aj zvyšky rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľné zložky komunálneho i priemyselného vrátane lúhu zo spracovania dreva.

Hoci nová, užšia zákonná definícia biomasy platí už od začiatku tohto roka, aplikácia ustanovení v praxi a najmä dohľad nad jej dodržiavaním je vysoko problematický. Združenie VLK v marci podalo podnety na prokuratúru na preverenie dodržiavania zákona. Súčasne požiadali poslancov parlamentu, aby vykonali poslanecký prieskum v dvoch súkromných prevádzkach v Bardejove a Topoľčanoch, ktoré spaľujú biomasu na výrobu elektriny, a tiež v ÚRSO.

Ďalšie zmeny – biometán, doplatok a príplatok

Regulačný úrad sa tiež podľa predbežnej informácie chystá upraviť podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu výrobcovi, spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu a výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu.

Po novom sa tiež ustanoví výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z OZE a VÚ KVET vo forme doplatku a príplatku. Navyše má ÚRSO určiť podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny, ktoré sú podmienkou pre priznanie doplatku a príplatku.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK